Archiv rubriky: Novin­ky

View

V Klu­čo­vě mají pes­trou pale­tu lip repub­li­ky

Stře­do­čes­ký Klu­čov se může pochlu­bit pěti­cí lip repub­li­ky. Kaž­dá dosta­la

View

Pro­jekt Lípy repub­li­ky má i mobil­ní apli­ka­ci s kví­zem

Nad­šen­ci, kte­ří mapu­jí lípy, jež při­po­mí­na­jí vznik Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky nebo

View

Plá­nu­je­te vysa­dit letos lípu repub­li­ky? Pora­dí­me vám jak na to!

Řada obcí a měst chys­tá na pod­zim výsad­bu jubi­lej­ních lip.

View

Lípy repub­li­ky nesou zají­ma­vá svě­dec­tví

K výsadbám stro­mů na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky se váží

View

Zanik­lá posel­ství lip repub­li­ky obje­vu­je sku­pi­na odbor­ní­ků

V rám­ci celo­ná­rod­ních oslav vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky zača­li nad­šen­ci mapo­vat

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style