1. Uži­va­tel­ský účet
2.1. Na zákla­dě regis­tra­ce pro­ve­de­né na webo­vé strán­ce lipyrepubliky.cz může uži­va­tel
při­stu­po­vat do své­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní. Ze své­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní může napo­mo­ci
roz­ší­řit data­bá­zi stro­mů repub­li­ky a vyu­ží­vat mož­nos­ti komu­ni­ka­ce v rám­ci webu a s tvůr­ci
webu.
2.2. Při regis­tra­ci na webo­vé strán­ce lipyrepubliky.cz a při zadá­vá­ní stro­mů repub­li­ky do
data­bá­ze uvá­dí uži­va­tel správ­ně a prav­di­vě všech­ny úda­je.
2.3. Pří­stup k uži­va­tel­ské­mu účtu je zabez­pe­čen uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem.
2. Ochra­na osob­ních úda­jů
2.1. Ochra­na osob­ních úda­jů uži­va­te­le, kte­rý je fyzic­kou oso­bou, je posky­to­vá­na záko­nem č.
101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.
2.2. Uži­va­tel sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním svých zada­ných osob­ních úda­jů.
2.3. Uži­va­tel sou­hla­sí se zpra­co­vá­ním vlo­že­ných foto­gra­fií pro úče­ly popu­la­ri­za­ce téma­tu
stro­mů.