Pří­pra­vám na vysa­ze­ní jubi­lej­ní­ho stro­mu, kte­rý pone­se živé posel­ství vzni­ku naše­ho stá­tu je potře­ba věno­vat mimo­řád­nou pozor­nost.
Tyto dře­vi­ny se po dal­ší desít­ky a jis­tě i stov­ky let sta­nou repre­zen­ta­tiv­ní chlou­bou a ozdo­bou našich sídel. Budou výji­meč­ným pří­rod­ním prv­kem, kte­rý dosta­ne do vín­ku při­po­mí­nat vznik naší repub­li­ky.

Výběr vhod­né­ho mís­ta pro výsad­bu

Při hle­dá­ní opti­mál­ní loka­li­ty pro růst pamět­ní­ho stro­mu je klí­čo­vé, aby daný strom měl co nej­lep­ší pod­mín­ky pro svůj roz­voj, a aby na sta­no­viš­ti vydr­žel co nejdéle.

Záro­veň při výsadbách jubi­lej­ních stro­mů volí­me repre­zen­ta­tiv­ní mís­to, kte­ré zajis­tí důstoj­nost ono­ho aktu. Tyto stro­my se obvykle sází na veřej­ných pro­stran­stvích.

Při výbě­ru kon­krét­ní loka­li­ty je potřeb­né zvo­lit tako­vé mís­to, kde strom nebu­de do budouc­na ohro­žen – např. výstav­bou, dopra­vou, výko­py a terén­ní­mi úpra­va­mi a půso­be­ním dal­ších  nega­tiv­ních vli­vů.
Roz­ho­du­jí­cí jsou pro správ­ný vývoj a trva­lost stro­mu pří­rod­ní pod­mín­ky.

Hlav­ní­mi fak­to­ry jsou: kva­lit­ní zemi­na, dosta­tek vody a vzdu­chu v půdě a svět­lo. Dále na strom pocho­pi­tel­ně půso­bí tep­lo­ta, větr­né prou­dě­ní či čis­to­ta ovzdu­ší. Dal­ším fak­to­rem je dosta­teč­ně veli­ký pro­stor pro růst nad­zem­ní čás­ti a koře­nů.

Vhod­né jsou trav­na­té plo­chy ve vět­ší vzdá­le­nos­ti od komu­ni­ka­cí, kde se strom sta­ne lokál­ní domi­nan­tou. Nao­pak neper­spek­tiv­ní z hle­dis­ka trva­los­ti stro­mu jsou ruš­né zadláž­dě­né plo­chy s nad­měr­ný­mi pohy­bem chod­ců a auto­mo­bi­lů.

Insta­la­ce tech­nic­kých prv­ků

Ke sní­že­ní prav­dě­po­dob­nos­ti koli­zí mezi stro­mem a oko­lím je vhod­né dře­vi­nu ochrá­nit pro­ti mož­né­mu mecha­nic­ké­mu poško­ze­ní (van­da­lis­mus, seče­ní) či nežá­dou­cí­mu zhut­ně­ní půdy (sešlap) v oko­lí kme­ne tech­nic­ký­mi prv­ky (plůtky, ohrád­ky) či vege­tač­ní­mi prv­ky (polé­ha­vé keře, trval­ky).

Dopo­ru­če­ní k insta­la­ci plůt­ků, ohrá­dek a doplň­ko­vých prv­ků:

Při plá­no­vá­ní mís­ta výsad­by je záro­veň pod­stat­né se držet zákon­ných a dal­ších ome­ze­ní, kte­ré s tím­to aktem sou­vi­sí.
Před výsad­bou stro­mu je nut­né se domlu­vit s vlast­ní­kem pozem­ku. Dále by měla být respek­to­vá­na ochran­ná pásma sítí tech­nic­ké­ho vyba­ve­ní.

Při výsadbách dře­vin na úze­mí kul­tur­ních pamá­tek a jejich pro­stře­dí, v památ­ko­vých zónách a rezer­va­cích či v jejich ochran­ných pás­mech dle záko­na č. 20/1987 Sb., o stát­ní památ­ko­vé péči, je nut­né si pře­dem opat­řit sou­hlas pří­sluš­né­ho orgá­nu památ­ko­vé péče.
Zde důraz­ně dopo­ru­ču­je­me dosta­teč­ně pře­dem kon­zul­to­vat umís­tě­ní výsad­by s pra­cov­ní­ky Národ­ní­ho památ­ko­vé­ho ústa­vu – spe­ci­a­lis­ty na his­to­ric­kou zeleň.
Obec­ně je vhod­né umís­tě­ní pro­brat s odbor­ní­ky – den­dro­lo­gy, zahrad­ní­mi archi­tek­ty či ale­spoň s pra­cov­ní­ky odbo­ru život­ní­ho pro­stře­dí jejichž agen­da se týká dře­vin ros­tou­cí mimo les.

Ozna­če­ní jubi­lej­ní­ho stro­mu

Neo­po­me­nu­tel­ným kro­kem při plá­no­vá­ní výsad­by význam­né­ho stro­mu je výběr podo­by jeho ozna­če­ní. Umís­tě­ním infor­ma­ce u stro­mu zabrá­ní­me ztrá­tě jeho posel­ství a jedi­neč­nos­ti.

Důle­ži­tá je rea­li­za­ce sta­bil­ní­ho ozna­če­ní, kte­ré bude s hrdos­tí pře­ná­šet jeho kul­tur­ně-his­to­ric­ké hod­no­ty dal­ším gene­ra­cím.

Vhod­né ozna­če­ní by mělo být trvan­li­vé, pev­ně ukot­ve­né (nepře­mís­ti­tel­né) a odol­né pro­ti van­da­lis­mu. Tako­vé vlast­nos­ti nej­lé­pe spl­ňu­je ozna­če­ní vyte­sa­né do kame­ne či kovo­vá destič­ka umís­tě­ná na dosta­teč­ně veli­kém kame­ni či sta­bil­ní tyči.

Dopo­ru­če­ní k ozna­čo­vá­ní význam­ných stro­mů:

Vol­ba výsad­bo­vé­ho mate­ri­á­lu

Dal­ším hlav­ním fak­to­rem pro úspěš­nou výsad­bu je vybrat vhod­ný druh, kva­li­tu a veli­kost výsad­bo­vé­ho mate­ri­á­lu.

V pří­pa­dě výsad­by stro­mu repub­li­ky je pří­hod­ný dru­hem náš národ­ní strom – lípa.
Z našich domá­cích dru­hů může­me zvo­lit buď lípu srd­či­tou (Tilia cor­da­ta) nebo lípu vel­ko­lis­tou (Tilia pla­ty­phyl­los). V síd­lech, kde panu­je zne­čiš­tě­né ovzdu­ší a hro­zí byť jen malé rizi­ko sole­ní, kte­ré naše domá­cí dru­hy nesná­ší, je mož­né se při­klo­nit k odol­něj­ším dru­hům – lípa zele­ná (Tilia x euchlo­ra), lípa řapí­ka­tá (Tilia peti­o­la­ris) či lípa ame­ric­ká (Tilia ame­ri­ca­na). V odů­vod­ně­ných pří­pa­dech nebo nevhod­ných pří­rod­ních pod­mín­kách je mož­no při­kro­čit i k jiné­mu dru­hu stro­mu, avšak v kaž­dém pří­pa­dě by se mělo jed­nat o strom list­na­tý.

Obvykle nej­lep­ší výsad­bo­vý mate­ri­ál může­me zís­kat v okras­ných škol­kách, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na výpěst­ky stro­mů. Vysa­zo­va­ný jedi­nec by měl být již od začát­ku repre­zen­ta­tiv­ním stro­mem s dob­ře zapěs­to­va­nou koru­nu a kva­lit­ním koře­no­vým sys­té­mem. Pro slav­nost­ní výsad­bu jsou vhod­né stro­my o veli­kos­tech obvo­du kme­ne min. 14 – 16 cm nebo 16 – 18 cm. Pama­tuj­me však na to, že čím vět­ší strom poři­zu­je­me, tím nároč­něj­ší je jeho ujmu­tí na sta­no­viš­ti.

Dopo­ru­če­ní ke správ­né vol­bě dru­hu lípy:

Uspo­řá­dá­ní spo­le­čen­ské akce

Výsad­ba pamět­ní­ho stro­mu na počest 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky, by měla pro­běh­nout ve slav­nost­ním duchu a měla by být spo­je­na se spo­le­čen­skou udá­los­tí, kte­rý bude odpo­ví­dat význa­mu toho­to aktu.
Nej­lep­ší je usku­teč­nit výsad­bu pří­mo v den stát­ní­ho svát­ku – Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu (28. říjen).
Zajis­té milou povin­nos­tí je pozvá­ní vzác­ných hos­tů, před­sta­vi­te­lů spol­ků a dal­ších důle­ži­tých orga­ni­za­cí v mís­tě a samo­zřej­mě širo­ké veřej­nos­ti včet­ně dětí, kte­ří se jubi­lej­ní­ho sáze­ní zúčast­ní.
Během výsad­by by mělo zaznít, proč je daný strom sázen a jaké posel­ství mu tím dává­me. Záro­veň by se pří­tomní měli usnést, že strom budou spo­leč­ně chrá­nit a budou se o něj sta­rat. Bude­me-li se držet dří­věj­ších tra­dic, pak dob­rým doplň­kem bude hudeb­ní dopro­vod či téma­tic­ké reci­tač­ní vystou­pe­ní.

Samot­ný prů­běh celé akce musí být řád­ně zdo­ku­men­to­ván a zazna­me­nán. Zápis o výsad­bě jubi­lej­ní­ho stro­mu by se měl obje­vit v kro­ni­ce obce či měs­ta, v míst­ním zpra­vo­da­ji atp. Důle­ži­té je i foto­gra­fic­ké zazna­me­ná­ní. Strom by měl být zaevi­do­ván do regi­o­nál­ní data­bá­ze význam­ných stro­mů či jiné­ho celo­re­pub­li­ko­vé­ho pře­hle­du. Nezbyt­ná je i insta­la­ce sta­bil­ní­ho ozna­če­ní, kte­ré kaž­dé­mu kolemjdou­cí­mu sdě­lí, že se jed­ná o význam­ný strom (blí­že v kapi­to­le Ozna­če­ní jubi­lej­ní­ho stro­mu).
Pokud se jed­ná o strom repub­li­ky, pro­sí­me o jeho zadá­ní do celo­re­pub­li­ko­vé data­bá­ze lip repub­li­ky – web Lípy repub­li­kywww.lipyrepubliky.cz.