Lípy repub­li­ky – sym­bo­ly národ­ní iden­ti­ty

Cílem pro­jek­tu rea­li­zo­va­né­ho sku­pi­nou odbor­ní­ků je mapo­vá­ní a zno­vu­ob­je­ve­ní posel­ství stro­mů repub­li­ky, kte­ré jsou nej­čas­tě­ji vysa­zo­vá­ny na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské, ale i Čes­ké repub­li­ky.
Tyto stro­my posi­lu­jí naši národ­ní identi­tu a jsou to živí svěd­ko­vé naší his­to­rie. Pro­to­že tyto stro­my nikdy neby­ly před­mě­tem sou­hrn­né­ho mapo­vá­ní, tak se jejich posel­ství v prů­bě­hu let postup­ně vytrá­cí či je ome­ze­no pou­ze na něko­lik málo oby­va­tel obce.

Rea­li­za­cí pro­jek­tu za účas­ti širo­ké i odbor­né veřej­nos­ti chce­me vytvo­řit data­bá­zi stro­mů repub­li­ky, poskyt­nout návo­dy, jak postu­po­vat při plá­no­va­ní výsa­deb jubi­lej­ních lip v roce 2018, a též podat dopo­ru­če­ní, jak tyto stro­my ozna­čo­vat či o ně pečo­vat, aby své posel­ství moh­ly nést co nejdéle.
Chce­me posí­lit vztah lidí k mís­tu, kde žijí, ke své vlas­ti a její­mu pří­rod­ní­mu, his­to­ric­ké­mu a kul­tur­ní­mu dědic­tví.

Pro­jekt smě­řu­je­me všem oby­va­te­lům ČR, pro­po­jí odbor­né insti­tu­ce půso­bí­cí v kul­tu­ře, his­to­ri­ky, kro­ni­ká­ře, pra­cov­ní­ky památ­ko­vé péče, pra­cov­ní­ky ochra­ny pří­ro­dy, peda­go­gy a stu­den­ty. Do pro­jek­tu se mohou zapo­jit všech­ny ško­ly a vyu­žít výsled­ky při výu­ce.

Jed­ním z hlav­ních výstu­pů je veřej­ně pří­stup­ný web Lípy repub­li­ky, kte­rý obsa­hu­je důle­ži­té infor­ma­ce k téma­tu. V plá­nu je též vydá­ní pub­li­ka­cí pojed­ná­va­jí­cí o vybra­ných stro­mech repub­li­ky.

Při­dej­te se k nám! Těší­me se na spo­lu­prá­ci.

Děku­je­me všem part­ne­rům a spon­zo­rům, kte­ří nás pod­po­ru­jí!

Pro­jekt je rea­li­zo­ván v rám­ci oslav 100. výro­čí od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.

Náš tým
Aleš Rudl
Hlav­ní orga­ni­zá­tor
Jsem odbor­ným garan­tem pro­jek­tu Lípy repub­li­ky, den­dro­log, kte­rý se dlou­ho­do­bě zabý­vá popu­la­ri­za­cí památ­ných a význam­ných stro­mů. Jsem záro­veň auto­rem webu Praž­ské stro­my a něko­li­ka pub­li­ka­cí. Chci zachrá­nit posel­ství stro­mů repub­li­ky, před­sta­vit je veřej­nos­ti a dát návod jak správ­ně při­stou­pit k výsadbám jubi­lej­ních stro­mů.
Napište nám.
Lukáš Zají­ček
Admi­nis­trá­tor a tvůr­ce webu
Jsem admi­nis­trá­tor toho­to webu. Prá­ce na tvor­bě webu je mi veli­kou ctí a jsem rád, že se mohu podí­let na tak spo­le­čen­sky důle­ži­tém a pří­nos­ném pro­jek­tu. Záro­veň jsem nad­še­ný sbě­ra­tel komik­sů, numisma­tik, ten co cho­dí s detek­to­rem a hle­dá po zahra­dě hře­bí­ky. Ten co má rád hroz­ně čer­s­tvý vzduch a krás­né památ­ky.
Má tvorba a splněný sen!Co umím a dokážu?!Napište mi e-mail!
Jana Řího­vá
člen­ka týmu
Jsem dal­ší odbor­nou opo­rou týmu. Téma dře­vin mimo les je mi veli­ce blíz­ké a kaž­dý den s ním pra­cu­ji. Myš­len­ka pro­jek­tu mě veli­ce zau­ja­la a jsem ráda, že mohu pomá­hat jeho zdár­né rea­li­za­ci. Být pod roz­kvetlou lípou je krás­ný a voňa­vý pocit.
Napište nám
Lukáš Syká­ček
člen týmu
Jsem milov­ník stro­mů a rád pát­rám po jejich his­to­rii. Fas­ci­nu­jí mě sta­ré a památ­né stro­my. Pro­fes­ně se již něko­lik let věnu­ji péči o zeleň v obcích a vím, že odbor­ný pří­stup je nesmír­ně důle­ži­tý. Pro­jekt má bez­vad­né nača­so­vá­ní a urči­tě zaujme i řadu mých kole­gů.
Napište nám

Jak vznik­la myš­len­ka pro­jek­tu?
Myš­len­ka mapo­vat stro­my repub­li­ky se zro­di­la při roz­ši­řo­vá­ní data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy v roce 2013. Na strán­kách Praž­ské stro­my – www.prazskestromy.cz byla vyhlá­še­na sou­těž Objev­me význam­né stro­my. Od účast­ní­ků při­šel tip na ústřed­ní strom repub­li­ky – lípu na Pet­ří­ně, kte­rá je mat­kou jubi­lej­ních lip vysa­zo­va­ných v roce 1968. Původ­ní posel­ství bylo rázem zno­vu­ob­je­ve­no a zachrá­ně­no. Akté­ři výsa­deb (Sbor ochra­ny pří­ro­dy při Spo­leč­nos­ti Národ­ní­ho muzea, poz­děj­ší TIS) z roku 1968 dali záro­veň pod­nět na hle­dá­ní stro­mů repub­li­ky v sou­vis­los­ti s kula­tým výro­čím v roce 2018.