Vítejte na webu Lípy republiky!
Rok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Pojďte s námi zmapovat stávající lípy republiky a vysaďme společně nové jubilejní stromy, které ponesou poselství naší národní historie.

AKTUALITY

Při Sokol­ském běhu repub­li­ky budou vysa­ze­ny lípy

Cel­kem 10 lip repub­li­ky bude vysa­ze­no dne 28. říj­na 2021 v rám­ci Sokol­ské­ho běhu repub­li­ky. K sáze­ní lip vel­ko­lis­tých i závo­dů Sokol­ské­ho běhu repub­li­ky se na někte­rých mís­tech při­dá i dopro­vod­ný pro­gram – v Lomni­ci nad Popel­kou napří­klad výsad­ba pro­běh­ne ve…

Ve Sta­ré Huti byla vysa­ze­na lípa demo­kra­cie

V are­á­lu Památ­ní­ku Kar­la Čap­ka ve Sta­ré Huti u Dob­ří­še byla za veli­ké­ho zájmu širo­ké veřej­nos­ti vysa­ze­na v pátek večer 8.11.2019 lípa demo­kra­cie. Slav­nost­ně ji vysa­di­li Micha­lel Kocáb a ředi­tel­ka památ­ní­ku Dana Sei­dlo­vá.

Při­chá­zí dal­ší vhod­né obdo­bí pro výsad­bu lip repub­li­ky a demo­kra­cie

Dne 28.10. osla­ví­me 101 let od vzni­ku ČSR a 17.11. si při­po­me­ne­me 30 let od same­to­vé revo­lu­ce.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám na kontaktní email info@lipyrepubliky.cz. Děkujeme.

Mapu se stro­my nalez­ne­te v zálož­ce „Mapu­je­me lípy repub­li­ky“ v menu v hor­ní čás­ti strá­nek.
Stro­my je mož­né vyhle­dá­vat, jak pod­le loka­li­ty (kraj, okres, ORP), tak i pod­le roku výsad­by.
Pod­le jed­not­li­vých kra­jů ČR se může­te na mapu dostat z hlav­ní strán­ky pod Aktu­a­li­ta­mi.

V hlav­ním menu v hor­ní čás­ti strá­nek je zálož­ka „Výsad­ba 2018“. V té si nej­pr­ve pře­čtě­te kapi­to­lu „Plá­nu­je­me výsad­bu“, kte­rá vám sdě­lí co vše je potře­ba při­pra­vit a naplá­no­vat. V dal­ší kapi­to­le „Postup výsad­by“ je popsá­no, jak správ­ně postu­po­vat pro výsad­bě stro­mu.
Záro­veň nám dej­te pro­sím vědět, kde plá­nu­je­te strom repub­li­ky sázet a po výsad­bě ho neza­po­meň­te zadat do data­bá­ze na tom­to webu.

Jako lípy repub­li­ky jsou ozna­čo­vá­ny dře­vi­ny, kte­ré byly vysa­ze­ny při vzni­ku nebo na výroč­ní vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky, ale i Čes­ké repub­li­ky.
Záro­veň to jsou stro­my, kte­ré při­po­mí­na­jí naši národ­ní svo­bo­du či demo­kra­cii.
Osví­ce­ní akté­ři výsa­deb tyto stro­my řád­ně ozna­či­li, jiné dosud ukrý­va­jí své posel­ství skry­tě a čeka­jí na „zno­vu­ob­je­ve­ní“.
Lípy repub­li­ky jsou u nás vysa­zo­vá­ny od roku 1918. Nej­ví­ce jich bylo vysa­ze­no v roce 1968. Cel­ko­vě jich bylo vysa­ze­no něko­lik tisíc. Zda­le­ka ne všech­ny se doži­ly dneš­ních dnů či se na jejich posel­ství zapo­mně­lo.

Před vlast­ní výsad­bou je potře­ba vše dopře­du řád­ně naplá­no­vat. Jak v tom­to pří­pa­dě postu­po­vat vám pora­dí kapi­to­la „Plá­nu­je­me výsad­bu“. Kon­krét­ní postup, jak správ­ně vysa­dit vzrost­lý strom najde­te v kapi­to­le „Postup výsad­by“.
Vhod­ným ter­mí­nem k výsadbám stro­mů je jaro a pod­zim. V pří­pa­dě stro­mů repub­li­ky je nej­vhod­něj­ší zvo­lit datum 28.10.

Samo­zřej­mě. Vstup do 3. tisí­ci­le­tí byl veli­kým mez­ní­kem i v našich národ­ních ději­nách a záro­veň vedl k zamyš­le­ní, aby lid­stvo neza­po­mí­na­lo na své koře­ny.
Bude­me však rádi i za dal­ší význam­né stro­my, kte­ré může­te zadat do data­bá­ze či nás infor­mo­vat na e-mai­lu  info@lipyrepubliky.cz.

Sta­bil­ní ozna­če­ní je důle­ži­tou sou­čás­tí výsad­by kaž­dé­ho význam­né­ho stro­mu. Infor­mu­je o posel­ství dře­vi­ny, a tím ji zajiš­ťu­je nedo­tknu­tel­nost.
Klí­čo­vá je trvan­li­vost a odol­nost. Mož­nos­ti, jak tako­vé ozna­če­ní pro­vést je mno­ho.
Řadu pří­kla­dů nalez­ne­te v pub­li­ka­ci: Rudl, A.: Význam­né stro­my, živá his­to­rie našich měst a obcí – k pro­hléd­nu­tí zde či v kapi­to­le „Plá­nu­je­me výsad­bu“ na tom­to webu.

Před při­dá­vá­ním stro­mů do data­bá­ze je potřeb­né pro­vést nejdří­ve jed­no­du­chou regis­tra­ci na webu. Tu je mož­né pro­vést napří­klad zde či klik­nout na pole „Při­dat strom repub­li­ky“.
Po při­hlá­še­ní do své­ho účtu již může­te zadá­vat stro­my repub­li­ky. Na webu se pak záznam zob­ra­zí po schvá­le­ní admi­nis­trá­to­ry.
Pro aktiv­ní čte­ná­ře webu jsou při­chys­tá­ny drob­né dáreč­ky.

Aktiv­ní čte­ná­ři mohou zís­kat drob­né dár­ky za při­dá­vá­ní nových stro­mů repub­li­ky. Ve spo­lu­prá­ci s webem Praž­ské stro­my – www.prazskestromy.cz je vyhlá­še­na foto­gra­fic­ká sou­těž na téma: Lípa – náš národ­ní strom. Při­pra­ve­ny jsou hod­not­né odmě­ny. Více o sou­tě­ži zde (web Praž­ské stro­my).

Bude­me rádi za kaž­dý tip na strom repub­li­ky. Nevá­hej­te tedy vyu­žít e-mail info@lipyrepubliky.cz. Bude­me se těšit na vaše tipy!

Bude­me veli­ce rádi za spo­lu­prá­ci a za roz­ší­ře­ní myš­len­ky pro­jek­tu. Ozvě­te se nám na kon­takt­ní email webu info@lipyrepubliky.cz.

Myš­len­ka mapo­vat stro­my repub­li­ky se zro­di­la při roz­ši­řo­vá­ní data­bá­ze  význam­ných stro­mů Pra­hy v roce 2013. Na strán­kách www.prazskestromy.cz byla vyhlá­še­na sou­těž Objev­me význam­né stro­my. Od účast­ní­ků při­šel tip na ústřed­ní strom repub­li­ky – lípu na Pet­ří­ně. Původ­ní posel­ství se tak poda­ři­lo zno­vu pře­dat veřej­nos­ti. Akté­ři výsa­deb (Sbor ochra­ny pří­ro­dy při SNM, poz­děj­ší TIS) z roku 1968 dali tím záro­veň pod­nět na hle­dá­ní stro­mů repub­li­ky.
Web se roz­hod­la zalo­žit sku­pi­na odbor­ní­ků a znal­ců pří­ro­dy a his­to­rie, kte­ří spo­ji­li své síly. Tím se při­po­ji­li k celo­ná­rod­ním osla­vám a záro­veň ke sna­ze zachrá­nit posel­ství těch­to stro­mů pro dal­ší gene­ra­ce a ochrá­nit je před poško­ze­ním.
Dal­ším důle­ži­tým cílem je dát návod na správ­né plá­no­vá­ní jubi­lej­ních výsa­deb v roce 2018 včet­ně řád­né­ho postu­pu výsad­by, kte­rý zajis­tí před­mět­ným stro­mům dlou­hou per­spek­ti­vu.

Bude nám ctí, když pod­po­ří­te a zkva­lit­ní­te naší sna­hu. Na oplát­ku Vám dáme pro­stor pro Vaši pre­zen­ta­ci.

SPONZOŘI PROJEKTU

DODAVATEL STROMŮ

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style