Dne 28.10. osla­ví­me 101 let od vzni­ku ČSR a 17.11. si při­po­me­ne­me 30 let od same­to­vé revo­lu­ce.

I letoš­ní pod­zim při­ná­ší něko­lik důle­ži­tých udá­los­tí, kte­ré může­te zazna­me­nat pro­střed­nic­tvím výsa­deb stro­mů.

Náš národ­ní strom – lípa — vysa­ze­ná 28.10.2019 může při­po­mí­nat posel­ství vzni­ku ČSR.

Dne 17.11.2019 mohou být vysa­ze­ny lípy 17. lis­to­pa­du či lípy demo­kra­cie na paměť same­to­vé revo­lu­ce.

20. říj­na se záro­veň u nás tra­dič­ně sla­ví Den stro­mů. Ke zno­vu­ob­no­ve­ní tra­di­ce došlo před 19 lety.
K řád­ně pro­ve­de­né výsad­bě neza­po­meň­te umís­tit sta­bil­ní ozna­če­ní, kte­ré bude navě­ky při­po­mí­nat posel­ství dané­ho stro­mu.

Více nalez­ne­te např. v zálož­ce Plá­nu­je­me výsad­bu
K ozna­če­ní lip repub­li­ky může­te vyu­žít pro­jek­to­vé logo Lípy repub­li­ky 1918 – 2018.

 

Další článek:  Tisíce pamětních lip je letos vysazováno u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky