Cel­kem 10 lip repub­li­ky bude vysa­ze­no dne 28. říj­na 2021 v rám­ci Sokol­ské­ho běhu repub­li­ky.
K sáze­ní lip vel­ko­lis­tých i závo­dů Sokol­ské­ho běhu repub­li­ky se na někte­rých mís­tech při­dá i dopro­vod­ný pro­gram – v Lomni­ci nad Popel­kou napří­klad výsad­ba pro­běh­ne ve 12:00 za dopro­vo­du pěvec­ké­ho sbo­ru Boři­voj, kte­rý zazpí­vá stát­ní hym­nu a jiné pís­ně.

Sázet se budou lípy vel­ko­lis­té s obvo­dem 8–10 cm o výš­ce cca 3,5 met­ru. Živé sym­bo­ly čes­ké­ho stá­tu pak budou nově zdo­bit těch­to 10 míst:

Písek

Komá­rov

Jab­lo­nec nad Nisou

Zla­tá Oleš­ni­ce

Ost­ra­va

Libo­cho­vi­ce

Tere­zín

Soko­lov

Lomni­ce nad Popel­kou

Jablůn­ka – Prž­no

Další článek:  V některých obcích sázejí lípy republiky s železnou pravidelností