Řada obcí a měst chys­tá na pod­zim výsad­bu jubi­lej­ních lip. Správ­ně pro­ve­de­nou výsad­bu je potře­ba dob­ře naplá­no­vat.

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 100. let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska. Jed­nou z mož­nos­tí, jak se k osla­vám při­po­jit je slav­nost­ní výsad­bou stro­mu repub­li­ky.

Plá­no­vá­ní výsad­by

Pokud uva­žu­je­te o výsad­bě lípy repub­li­ky je potře­ba vše dob­ře pro­mys­let. Mís­to výsad­by by mělo být vybrá­no veli­ce peč­li­vě. Důle­ži­té je, aby strom repub­li­ky nesl své posel­ství co nejdéle a pře­dá­val ho dal­ším gene­ra­cím.
Vhod­né jsou roz­sáh­lej­ší trav­na­té plo­chy, kde bude mít strom dob­ré pří­rod­ní pod­mín­ky a může se v prů­bě­hu let stát lokál­ní domi­nan­tou.
Na stro­my vysa­ze­né upro­střed zpev­ně­ných ploch půso­bí mno­ho stre­su­jí­cích fak­to­rů, a jejich dlou­ho­do­bé setr­vá­ní na mís­tě je nejis­té.
Záro­veň je důle­ži­té, vybrat tako­vé mís­to do kte­ré­ho nebu­de v budouc­nu zasa­ho­vá­no, napří­klad výstav­bou či roz­ši­řo­vá­ním komu­ni­ka­ce. Prá­vě na doprav­ní infrastruk­tu­ru dopla­ti­la řada dří­ve vysa­ze­ných lip repub­li­ky.

Rov­něž je dob­ré se zamys­let nad vol­bou samot­né­ho dru­hu. Sta­lo se nepsa­ným pra­vi­dlem, že se vždy sází náš národ­ní strom – lípa. Pra­xe uká­za­la, že hor­ší pod­mín­ky v síd­lech zvlá­dá sta­teč­ně­ji lípa vel­ko­lis­tá napro­ti lípě srd­či­té. Nej­star­ší památ­né stro­my u nás nále­ží lípě vel­ko­lis­té. Při­kro­čit je mož­né i k někte­rým z dal­ších dru­hů lip.

Infor­ma­ce o posel­ství

Důle­ži­tým kro­kem, kte­rý pat­ří k základ­ním úspě­chům slav­nost­ní výsad­by, je insta­la­ce sta­bil­ní­ho ozna­če­ní. Infor­ma­ce pří­mo u stro­mu zajis­tí jeho nedo­tknu­tel­nost a his­to­ric­ký význam stro­mu se tím pře­dá­vá dal­ším gene­ra­cím. Tuto služ­bu dob­ře zajis­tí napří­klad text vyte­sa­ný do kame­ne. Hod­no­tu stro­mu a jeho ochra­nu posí­lí i insta­la­ce plůt­ků a ohrá­dek, kte­ré dob­ře zapad­nou do oko­lí. Prá­vě díky nim se může­te těšit z lip, kte­ré sáze­li naši před­ko­vé.
Samot­nou kapi­to­lou je kva­lit­ní výsad­bo­vý mate­ri­ál a odbor­ně pro­ve­de­ná výsad­ba, bez kte­ré jsou všech­ny před­cho­zí sna­hy o vysa­ze­ní jedi­neč­né lípy mar­né.

Na výro­čí budou vysa­zo­vá­ni jedin­ci i ale­je

Čte­ná­ři webu Lípy repub­li­ky již pro­zra­di­li desít­ky sídel, kde letos plá­nu­jí vysa­dit lípy repub­li­ky. Pří­kla­dem může být Kamen­ný Újezd, Číchov, Sáza­va, Tetín, Lysá nad Labem, Kolín či Mla­dá Boleslav.
Někte­rá měs­ta se roz­hod­la dokon­ce pro výsad­bu ale­jí repub­li­ky. Až 15 lip bude vysa­ze­no v Pro­s­tě­jo­vě. Alej repub­li­ky číta­jí­cí něko­lik desí­tek lip repub­li­ky bude slav­nost­ně vysa­ze­na říj­nu v Holi­cích.     
Také plá­nu­je­te výsad­bu lípy repub­li­ky? Dej­te nám pro­sím vědět pro­střed­nic­tvím webu Lípy repub­li­ky či na kon­takt­ní email webu.

Návo­dy a postu­py pro vás

Dopo­ru­če­ný postup, jak správ­ně naplá­no­vat výsad­bu lip repub­li­ky nalez­ne­te v kapi­to­le Plá­nu­je­me výsad­bu.

Návod krok za kro­kem, jak vysa­dit lípu repub­li­ky nalez­ne­te v kapi­to­le Postup výsad­by.

Další článek:  V některých obcích sázejí lípy republiky s železnou pravidelností