Archiv rubriky: Novin­ky

View

Ve Sta­ré Huti byla vysa­ze­na lípa demo­kra­cie

V are­á­lu Památ­ní­ku Kar­la Čap­ka ve Sta­ré Huti u Dob­ří­še …

View

Při­chá­zí dal­ší vhod­né obdo­bí pro výsad­bu lip repub­li­ky a demo­kra­cie

Dne 28.10. osla­ví­me 101 let od vzni­ku ČSR a 17.11. …

View

Vysa­ze­né lípy potře­bu­jí dosta­teč­nou záliv­ku!

Zásad­ní je pro ujmu­tí lip repub­li­ky pra­vi­del­ná záliv­ka. Vzhle­dem k letoš­ní­mu

View

Plá­nu­je­te v letoš­ním roce 2019 vysa­dit lípu na paměť 100. výro­čí vzni­ku ČSR? Pora­dí­me vám jak na to! 

Pomů­že­me vám při­pra­vit jar­ní výsad­by lip repub­li­ky. Pojď­te se podí­vat

View

V někte­rých obcích sáze­jí lípy repub­li­ky s želez­nou pra­vi­del­nos­tí

Z pát­rá­ní po lípách repub­li­ky v našich obcích a měs­tech vyply­nu­lo,

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style