Pomů­že­me vám při­pra­vit jar­ní výsad­by lip repub­li­ky. Pojď­te se podí­vat jak začít.
Výsad­bou stro­mu repub­li­ky si při­po­mí­ná­me výji­meč­nou udá­lost našich dějin. Aby vysa­ze­ná lípa zdár­ně při­po­mí­na­la své posel­ství je nut­né vybrat vhod­né a repre­zen­ta­tiv­ní mís­to. Samo­zřej­mos­tí je též zajiš­tě­ní kva­lit­ní zemi­ny a dostat­ku vody nejen při výsad­bě, ale i v násle­du­jí­cích letech.
Pro­to, aby se vysa­ze­ná lípa sta­la nedo­tknu­tel­nou a v prů­bě­hu své­ho růstu všem při­po­mí­na­la své poslá­ní je potřeb­né i ní insta­lo­vat sta­bil­ní ozna­če­ní.

Web Lípy repub­li­ky 1918 – 2018 vám pomá­há, aby i vaše slav­nos­tí výsad­ba pro­běh­la co nej­lé­pe.

Níže jsou kon­krét­ní odka­zy, kte­ré vám zaru­če­ně pomo­hou:

Námě­ty a nápa­dy, jak ozna­če­ní lípy repub­li­ky pro­vést a dal­ší uži­teč­né věci — zde
(https://lipyrepubliky.cz/planujeme-vysadbu/)

Mož­nos­ti kon­krét­ní­ho pro­ve­de­ní sta­bil­ní­ho ozna­če­ní — zde
(https://lipyrepubliky.cz/nezapomente-umistit-k-lipam-republiky-pekne-oznaceni/)

Meto­dic­ký návod o ozna­če­ní — zde
(https://lipyrepubliky.cz/wp-content/uploads/2018/08/doporuceni_oznaceni.pdf)

Projek­to­vé logo Lípy repub­li­ky 1918 — 2018, kte­ré může­te vyu­žít si může­te stáh­nout — zde
(https://lipyrepubliky.cz/wp-content/uploads/2018/08/Logo_lipy_republiky.zip)

Lípy dopo­ru­ču­je­me objed­nat u naše­ho hlav­ní­ho doda­va­te­le stro­mů, spo­leč­nos­ti Agar­den rost­li­ny s.r.o. z Bos­ně v Čes­kém ráji (www.agarden.cz).
Kon­takt­ní oso­by pro komu­ni­ka­ci: 
oblast Čechy – Jan Třís­ka, jan.triska@agarden.cz, tel. 602 318 081
oblast Mora­va – Josef Kna­j­bl, josef.knajbl@agarden.cz, tel. 604 211 180

Lípu po výsad­bě urči­tě zadej­te na pro­jek­to­vý web Lípy repub­li­ky 1918 — 2018 — www.lipyrepubliky.cz.
Těší­me se na spo­lu­prá­ci!

Další článek:  Byla vydána publikace Lípy republiky Středočeského kraje