Při­chys­ta­li jsme pro vás inspi­ra­tiv­ní pří­kla­dy mno­ha způ­sobů ozna­če­ní lip repub­li­ky.
Sta­bil­ní ozna­če­ní pro­zra­dí spo­leh­li­vě důle­ži­tost stro­mu desít­ky let a nedo­jde ke ztrá­tě jeho posel­ství. 


Při pří­pra­vách výsa­deb stro­mů repub­li­ky je důle­ži­tá nejen vol­ba mís­ta, správ­ná výsad­ba a násled­ná péče, ale také řád­né ozna­če­ní, kte­ré pone­se infor­ma­ci o význa­mu lípy. Vybra­li jsme něko­lik tipů, jak je mož­né ozna­če­ní pro­vést. K zadá­ní výro­by ozna­če­ní je pro pod­zim­ní výsad­by již nej­vyš­ší čas.

Dal­ší infor­ma­ce najde­te v lis­tu Dopo­ru­če­ní k ozna­čo­vá­ní stro­mů repub­li­ky — ke sta­že­ní — zde (pdf)

Na ozna­če­ní rov­něž může­te vyu­žít logo pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018 — ke sta­že­ní — zde  

 

 

Další článek:  Kroniky oživují paměť při pátrání po zapomenutých lípách republiky