V rám­ci celo­ná­rod­ních oslav vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky zača­li nad­šen­ci mapo­vat jubi­lej­ní stro­my, aby zachrá­ni­li jejich vzkaz pro dal­ší gene­ra­ce. Záro­veň zpřístup­ni­li návo­dy, jak postu­po­vat při výsadbách pamět­ních lip v roce 2018.

Náš národ­ní strom lípa je čas­to vysa­zo­vá­na na počest výro­čí vzni­ku repub­li­ky, aby při­po­mí­na­la důle­ži­tou udá­lost našich dějin. Pokud však tyto stro­my nejsou ozna­če­ny, tak se jejich posel­ství vytrá­cí či dokon­ce mizí.

Mapu­je­me lípy repub­li­ky. Při­dej­te i tu vaší!

Do hle­dá­ní stro­mů repub­li­ky se může zapo­jit kaž­dý. „Zalo­ži­li jsme spe­ci­ál­ní webo­vé strán­ky Lípy repub­li­ky – www.lipyrepubliky.cz, kte­ré jsou nosi­te­lem data­bá­ze těch­to jubi­lej­ních stro­mů a bude­me rádi, když se k naše­mu nad­še­ní při­po­jí­te a bude­te s námi obje­vo­vat dře­vi­ny ze kte­rých dýchá his­to­rie,“ říká den­dro­log Aleš Rudl.

Z dosa­vad­ní­ho pát­rá­ní vyplý­vá, že lípy repub­li­ky byly nej­čas­tě­ji sáze­ny na počest výro­čí v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.  

Myš­len­ka pro­jek­tu vznik­la při hle­dá­ní význam­ných stro­mů Pra­hy v roce 2013. Teh­dy byla zno­vu­ob­je­ve­na ústřed­ní lípa repub­li­ky na Pet­ří­ně, kte­rá byla vysa­ze­na 28. říj­na 1968 na výro­čí 50. let od vzni­ku ČSR. „Akté­ři někdej­ších výsa­deb mě vyzva­li k zapo­je­ní do pát­rá­ní po jubi­lej­ních lípách nejen v Pra­ze, ale i v celé ČR v sou­vis­los­ti s rokem 2018“, popi­su­je garant webu Lípy repub­li­ky Aleš Rudl. Teh­dy bylo vysa­ze­no něko­lik tisíc lip po celém Čes­ko­slo­ven­sku.

Nepod­ceň­te výsad­bu nových jubi­lej­ních lip

Řada obcí a měst se chys­tá vysa­dit 28. říj­na strom repub­li­ky. Před samot­nou výsad­bou pamět­ní­ho stro­mu je potře­ba vše peč­li­vě naplá­no­vat.
Důle­ži­té je pro­mys­let vhod­né sta­no­viš­tě, aby měl strom pří­hod­né pod­mín­ky a vydr­žel na svém mís­tě co nejdéle. Dále by se mělo při­pra­vit sta­bil­ní ozna­če­ní či zvá­žit insta­la­ci ochran­ných prv­ků,“ dopo­ru­ču­je člen­ka týmu Jana Řího­vá.

Při jubi­lej­ní výsad­bě se rov­něž neo­be­jde­me bez vhod­ně zvo­le­né­ho kva­lit­ní­ho škol­kař­ské­ho výpěst­ku. „Správ­ně pro­ve­de­ná výsad­ba i násled­ná péče je zákla­dem úspě­chu, aby se ze stro­mu moh­li těšit i naši potom­ci,“ dopl­ňu­je pra­cov­ník péče o zeleň a člen týmu Lukáš Syká­ček. Podrob­né návo­dy jak naplá­no­vat a jakým způ­so­bem postu­po­vat při výsadbách jsou umís­tě­ny na webu Lípy repub­li­ky – www.lipyrepubliky.cz.

Další článek:  Kroniky oživují paměť při pátrání po zapomenutých lípách republiky