Nejen na paměť vzni­ku repub­li­ky, ale i na při­po­mín­ku same­to­vé revo­lu­ce jsou vysa­zo­vá­ny lípy. Bude někte­rá vysa­ze­na i u vás?

Důle­ži­tým mez­ní­kem v naší novo­do­bé his­to­rii jsou revo­luč­ní změ­ny v Čes­ko­slo­ven­sku, kte­ré pro­bí­ha­ly mezi 17. lis­to­pa­dem a 29. pro­sin­cem 1989, jež ved­ly k pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu a pře­mě­něn poli­tic­ké­ho zří­ze­ní na demo­kra­tic­ké prin­ci­py.

Revo­lu­ce se ozna­ču­je pří­vlast­kem „same­to­vá“ pro svůj pokoj­ný cha­rak­ter, kdy pro pře­vze­tí moci neby­lo potře­ba pou­žít nási­lí či ozbro­je­né­ho boje. Vyjma udá­los­tí ze 17. lis­to­pa­du, kdy byly stu­den­ti napa­de­ni Veřej­nou bez­peč­nos­tí.

Lípy 17. lis­to­pa­du může­me najít v Kut­né Hoře či Vele­mí­ně u Lovo­sic, kte­ré byly vysa­ze­ny v roce 1990. V praž­ských Mod­řa­nech pro­běh­la výsad­by Lípy 17. lis­to­pa­du 16. 11. 2009. Sta­lo se tak v před­ve­čer 20. výro­čí same­to­vé revo­lu­ce.

Další článek:  Plánujete vysadit letos lípu republiky? Poradíme vám jak na to!