V úte­rý 4. 12. 2018 pro­bě­hl křest nově vyda­né pub­li­ka­ce před­sta­vu­jí­cí vybra­né lípy, kte­ré byly vysa­ze­ny na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.
Udá­lost se usku­teč­ni­la v zase­da­cím sále Národ­ní­ho památ­ko­vé­ho ústa­vu na praž­ském Žiž­ko­vě za účas­ti spo­lu­tvůr­ců pub­li­ka­ce a řady dal­ších zájem­cům.

Kni­ha je uni­kát­ní tím, že jed­not­li­vé pří­běhy lip jsou dopl­ně­ny nejen aktu­ál­ní­mi foto­gra­fie­mi, ale rov­něž dobo­vý­mi sním­ky, kte­ré zachy­cu­jí význam­né dře­vi­ny v mlad­ším věku.

Mapo­vá­ní lip a zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí k nim neby­lo vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že na posel­ství mno­hých z nich se již zapo­mně­lo. Pří­pra­va kni­hy tak zna­me­na­la doslo­va detek­tiv­ní pát­rá­ní. Veli­ce pomoh­la širo­ká veřej­nost a nad­še­nec­ký pro­jekt Lípy repub­li­ky 1918 – 2018, bez něž by kni­ha nemoh­la vznik­nout,“ dodá­vá hlav­ní autor pub­li­ka­ce Aleš Rudl.

Kni­ha byla vydá­na u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí vzni­ku ČSR za pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR.

Podě­ko­vá­ní pat­ří všem, kte­ří byli nápo­moc­ni se vzni­kem pub­li­ka­ce.

Pub­li­ka­ci lze zís­kat u vyda­va­te­le Agen­tu­ry Konik­lec (agentura@koniklec.cz) nebo u hlav­ní­ho auto­ra pub­li­ka­ce Ing. A. Rud­la (info@lipyrepubliky.cz).

Další článek:  Nezapomeňte umístit k lípám republiky pěkné označení