Zásad­ní je pro ujmu­tí lip repub­li­ky pra­vi­del­ná záliv­ka. Vzhle­dem k letoš­ní­mu rekord­ně suché­mu jaru je potřeb­né jeji inten­zi­tu zvý­šit. Víte kolik lit­rů má kaž­dý strom dostat?

Při stá­le pro­bí­ha­jí­cím mapo­vá­ní lip repub­li­ky bylo zjiš­tě­no, že jen o malé pro­cen­to nově vysa­ze­ných lip je řád­ně pečo­vá­no. Zásad­ním pro­blé­mem letoš­ní­ho roku je ade­kvát­ní záliv­ka. Bez řád­né pový­sad­bo­vé péče i ten nej­lé­pe zasa­ze­ný strom nepře­ži­je a do budouc­na nebu­de pře­dá­vat posel­ství dal­ším gene­ra­cím. Uschlá lípa repub­li­ky by byla záro­veň nepěk­nou vizit­kou vaší obce nebo měs­ta.

Záliv­ka se pro­vá­dí po dobu ode­zní­vá­ní pový­sad­bo­vé­ho šoku. V pří­pa­dě lip repub­li­ky je potřeb­né se pra­vi­del­né záliv­ce věno­vat po dobu ale­spoň 3 let.
Během prv­ní­ho vege­tač­ní­ho obdo­bí po výsad­bě je vhod­né pro­vést ale­spoň 6 – 8 záli­vek. Vzhle­dem k letoš­ní­mu suchu je potřeb­né ten­to počet navý­šit. Ve dru­hém roce může­me počet sní­žit na 3 – 6 záli­vek. Zde podo­tý­ká­me, že opět závi­sí na daném sta­no­viš­ti a množ­ství srá­žek v prů­bě­hu roku.
Záliv­ka musí pro­nik­nout do hloub­ky koře­no­vé­ho pro­sto­ru v celém pro­sto­ru výsad­bo­vé jámy.

Množ­ství vody pro jed­nu záliv­ku
Pro řád­né zali­tí lípy je potřeb­né zvo­lit pro záliv­ku ale­spoň násle­du­jí­cí množ­ství. Dáv­ka se mění s ohle­dem na veli­kost výsad­bo­vé­ho mate­ri­á­lu.

Vyso­kokmen s obvo­dem kme­ne
8–10 cm – závla­ho­vá dáv­ka 30 l
10–12 cm – závla­ho­vá dáv­ka 45 l
12–14 cm – závla­ho­vá dáv­ka 60 l
14–16 cm – závla­ho­vá dáv­ka 80 l
16–18 cm – závla­ho­vá dáv­ka 100 l
18–20 cm – závla­ho­vá dáv­ka 130 l
20–25 cm – závla­ho­vá dáv­ka 150 l
25–30 cm – závla­ho­vá dáv­ka 200 l

Více o pový­sad­bo­vé péči nalez­ne­te v zálož­ce Postup výsad­by.

Upo­zor­ně­ní. Přes­to, že jsme při výsad­bě nedo­po­ru­čo­va­li závla­ho­vé son­dy (per­fo­ro­va­né trub­ky kou­ka­jí­cí z výsad­bo­vé mísy), někte­ré lípy je mají. Tyto trub­ky byly ve všech zjiš­tě­ných pří­pa­dech bez kry­tek, a tak jejich půso­be­ním dochá­zí ješ­tě k masiv­něj­ší­mu vysy­chá­ní balu.

Děku­je­me všem, kte­ří se o lípy nále­ži­tě sta­ra­jí.

Další článek:  Představena bude nová kniha Lípy republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku