Obce a měs­ta osla­vu­jí 100. let od vzni­ku ČSR nejen výsad­bou stro­mů repub­li­ky, ale i ale­je­mi repub­li­ky.

V malé obci Hlin­ce na Plzeň­sku se již vysa­zu­je „Lipo­vá ale­ji repub­li­ky“. Brzy zdej­ší rovi­na­tou kra­ji­nu zpes­t­ří přes­ně 100 lip repub­li­ky. Obec se u pří­le­ži­tos­ti kula­té­ho výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky při­po­ji­la k pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 – 2018.
Do výsad­by se zapo­ji­li i míst­ní obča­né či cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři, kte­ří pod odbor­ným dohle­dem při­lo­ži­li ruku k dílu.
Lipo­vá alej repub­li­ky v Hlin­cích se může pyš­nit jed­ním uni­ká­tem. „Někte­ré z lip nesou rou­by  význač­ných památ­ných stro­mů ČR, čímž nám v pod­sta­tě vznik­la „gene­tic­ká ban­ka“ potom­ků těch­to památ­ných lip,“ říká sta­ros­ta obce Petr Jirá­sek.
Mezi vysa­ze­ný­mi stro­my může­me najít potom­ky Lípy Johan­ky z Rož­mi­tá­lu, Sloup­ské lípy či Kame­nic­ké lípy z Kame­ni­ce nad Lipou.
Výsad­ba pro­bí­ha­jí­cí své­po­mo­cí již bude brzy u kon­ce a zdej­ší kra­ji­na se díky ale­ji repub­li­ky sta­ne maleb­něj­ší.

Dal­ší alej repub­li­ky byla napří­klad vysa­ze­na ve Straš­ni­cích na Pra­ze 10, kde sto­le­té výro­čí při­po­mí­ná 24 lip srd­či­tých. Zde lípy záro­veň vysa­di­li v rám­ci pro­jek­tu výsad­by stro­mů za naro­ze­né děti, kte­rý v měst­ské čás­ti pro­bí­há již něko­lik let.

Také chys­tá­te vysa­dit lípy u pří­le­ži­tos­ti vzni­ku repub­li­ky? Dej­te nám vědět!

Dopo­ru­če­ný postup jak naplá­no­vat výsad­bu lip repub­li­ky najde­te na našem webu v zálož­ce Plá­nu­je­me výsad­bu.

Další článek:  Tisíce pamětních lip je letos vysazováno u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky