Stře­do­čes­ký Klu­čov se může pochlu­bit pěti­cí lip repub­li­ky. Kaž­dá dosta­la jiný název.

Obec­ní zastu­pi­tel­stvo se 20. břez­na 1920 usnes­lo, aby pro paměť naší samo­stat­nos­ti byly slav­nost­ně vysa­ze­ny lípy. Udá­lost se usku­teč­ni­la 5. dub­na 1920.

Kro­ni­ka obce popi­su­je onu slav­nost násle­dov­ně: „Sešla se celá obec, za pěk­né­ho slun­né­ho odpo­led­ne děti a děv­ča­ta oble­če­né za dru­žič­ky v bílém odě­vu, vět­ší mlá­dež v národ­ních kro­jích pes­t­ři­ly maleb­ně prů­vod. Něko­lik soko­lů v kro­jích si vza­lo na sta­rost pořá­dá­ní celé­ho prů­vo­du.
Slav­nos­ti se zúčast­ni­lo celé obec­ní zastu­pi­tel­stvo, mno­ho rodá­ků a hos­tí při­šlo a při­je­lo se podí­vat do rod­né obce, i z hod­ně vzdá­le­ných míst, jak osla­vu­je­me vzkří­še­ní z poro­by rakous­ké říše a jak jest mno­ho pocho­pe­ní v době osvo­bo­ze­ní v čes­kých lidech, kte­ří chtě­jí pra­co­va­ti ku štěs­tí a bla­hu lidu v repub­li­ce.
Zapo­mí­na­lo se v tako­vých chví­lích na všech­ny zaži­té stras­ti a útra­py, odpouš­těl mno­hý v tom­to nad­še­ní to, čím mu kdo ublí­žil a zapo­mí­nal.

Lípy pre­zi­den­tů, lípa svo­bo­dy a lípa zastu­pi­tel­stva a lípa mlá­de­že

Nej­pr­ve byly za dopro­vo­du pat­nác­ti­člen­né kape­ly vysa­ze­ny při sil­ni­ci na Hořa­ny Masa­ry­ko­va lípa a Wil­so­no­va lípa.
Násled­ně se prů­vod vydal na náves kde před čp. 19, kde čle­no­vé zastu­pi­tel­stva po ukon­če­ní pro­slo­vu zasa­di­li dvě lípy (lípu svo­bo­dy a lípu zastu­pi­tel­stva). Obec­ní kro­ni­ka dopl­ňu­je: „Kaž­dý člen při­dal něko­lik lopat hlí­ny na koře­ny těch­to památ­ných stro­mů, slou­ží­cím k tomu, aby v budouc­nu při­po­mí­na­ly tuto vzne­še­nou chví­li.

Potom se prů­vod ode­bral před čp. 3 a 8, kde děti zasa­di­ly svo­ji lípu mlá­de­že. Kro­ni­ka obce dopl­ňu­je: „Mat­ky pomá­ha­ly těm nejmen­ším při této prá­ci a při­tom jim vště­po­va­ly do mys­lí, aby si dneš­ní den a jeho udá­los­ti pama­to­va­ly a při­po­mí­na­ly po celý svůj život.
Na tom­to mís­tě pro­mlu­vil k účast­ní­kům, zvláš­tě mlá­de­ži, Popel­ka J., před­nos­ta Poří­čan­ské­ho nádra­ží, nabá­dal mlá­dež ku lás­ce k Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ce a ku lás­ce a ochra­ně stro­mo­ví, kte­ré má býti chlou­bou kaž­dé obce.

Slav­nost teh­dy trva­la až do veče­ra a zpří­jem­nil ji i tanec.

Lípy do dneš­ních dnů pře­ži­ly roz­voj obce a jsou dnes její veli­kou chlou­bou. Pro­to­že však nejsou ozna­če­ny, tak mno­zí návštěv­ní­ci obce netu­ší, že tito „dár­ci stí­nu“ nesou důle­ži­tá posel­ství.

Lípy jsou zařa­ze­ny v celo­re­pub­li­ko­vé data­bá­zi pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 – 2018 a jed­not­li­vé stro­my si může­te pro­hléd­nout zde:
https://lipyrepubliky.cz/lipa/masarykova-lipa-v-klucove/
https://lipyrepubliky.cz/lipa/wilsonova-lipa-v-klucove/
https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-svobody-a-lipa-zastupitelstva-na-navsi-v-klucove/
https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-mladeze-v-klucove/

 

Další článek:  Plánujete vysadit letos lípu republiky? Poradíme vám jak na to!