V are­á­lu Památ­ní­ku Kar­la Čap­ka ve Sta­ré Huti u Dob­ří­še byla za veli­ké­ho zájmu širo­ké veřej­nos­ti vysa­ze­na v pátek večer 8.11.2019 lípa demo­kra­cie.
Slav­nost­ně ji vysa­di­li Micha­lel Kocáb a ředi­tel­ka památ­ní­ku Dana Sei­dlo­vá.
Lípa při­po­mí­ná 30. let od Same­to­vé revo­lu­ce a Kar­la Čap­ka jako zastán­ce demo­kra­cie.
Po výsad­bě se usku­teč­ni­la bese­da, při níž Micha­lel Kocáb — hudeb­ník, poli­tik, spo­luza­kla­da­tel občan­ské ini­ci­a­ti­vy Most a občan­ské­ho fóra, před­sta­vil svo­ji auto­bi­o­gra­fic­kou kni­hu Vabank.

Další článek:  Kroniky oživují paměť při pátrání po zapomenutých lípách republiky