Archiv rubriky: Novin­ky

View

Neza­po­meň­te umís­tit k lípám repub­li­ky pěk­né ozna­če­ní

Při­chys­ta­li jsme pro vás inspi­ra­tiv­ní pří­kla­dy mno­ha způ­sobů ozna­če­ní lip

View

Lípa – zají­ma­vos­ti o našem národ­ním stro­mu

Při­pra­vi­li jsme pro vás zvlášt­nos­ti o lípách, kte­ré vás jis­tě

View

Pří­běhy lip — doku­ment Čes­ké tele­vi­ze o pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018

Podí­vej­te se na his­to­rii zají­ma­vých lip, kte­ré byly vysa­ze­ny na …

View

K nově obje­ve­ným lípám repub­li­ky pat­ří i Šveh­lo­va lípa v Doubravči­cích

Pozor­ní čte­ná­ři webu pomá­ha­jí odha­lo­vat posel­ství jubi­lej­ních lip a zachra­ňu­jí

View

Nově vysa­ze­né ale­je repub­li­ky jsou již na Plzeň­sku i v Pra­ze

Obce a měs­ta osla­vu­jí 100. let od vzni­ku ČSR nejen

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style