Při­pra­vi­li jsme pro vás zvlášt­nos­ti o lípách, kte­ré vás jis­tě pře­kva­pí.

Lípa byla ode­dáv­na nazý­vá­na krá­lov­nou medo­nos­ných rost­lin. Z jed­no­ho její­ho kvě­tu může vče­la vysát 7 mg nek­ta­ru.

Lipo­vý med je jeden z nej­lep­ších a jeho pou­ži­tí k léči­vým úče­lům bylo zná­mo už před šes­ti tisí­ci lety v Egyp­tě a ve starém Řec­ku. Medem se léči­ly rány, celá řada cho­rob, ucho­vá­va­lo se v něm maso, aby se neka­zi­lo. Med se dří­ve skla­do­val v soud­cích vyro­be­ných z lipo­vé­ho dře­va, pro­to­že v nich nehořk­ne, nemá nepří­jem­ný pach a dob­ře si ucho­vá­vá pří­rod­ní vůni a chuť.

Lípa srd­či­tá raší a roz­kvé­tá asi o 14 poz­dě­ji než lípa vel­ko­lis­tá. Vůni lipo­vé­ho kvě­tu prý cítí vče­ly na vzdá­le­nost tří kilo­me­t­rů. Kro­mě včel láka­jí lipo­vé kvě­ty na 70 dru­hů hmy­zu.
Pří­jem­ně von­né kvě­ty jsou sesta­ve­ny do pře­vis­lých vija­nů s typic­kým lis­te­nem, kte­rý slou­ží dozrá­lým plo­dům jako léta­cí zaří­ze­ní.

Z lipo­vých kvě­tů se zís­ká­vá éte­ric­ká sili­ce, pou­ží­va­ná v par­fumé­rii a kos­me­ti­ce. Odvar z lipo­vých kvě­tů je tra­dič­ní pro­stře­dek pro poce­ní při nachla­ze­ní, nebo se pou­ží­vá jako klok­ta­dlo. Pije se jako pro­stře­dek zmír­ňu­jí­cí boles­ti při žalu­deč­ních koli­kách a pova­žu­je se za uži­teč­ný při led­vi­no­vých kame­nech. Čaj z lipo­vé­ho kvě­tu a lipo­vých lis­tů je vel­mi oblí­be­ný a je pova­žo­ván za povzbu­zu­jí­cí pro­stře­dek.

Z lýko­vé vrst­vy při­lé­ha­jí­cí ke dře­vu se zís­ká­va­lo lýko­vé vlák­no, z něhož se zho­to­vo­va­ly pyt­le, roho­že a motou­zy. Dří­ve se lýko pou­ží­va­lo v sadař­ství a při pěs­to­vá­ní vin­né révy jako mate­ri­ál k vázá­ní.

Vel­mi vyso­ko se cení lipo­vé dře­vo. Je měk­ké, leh­ké, svět­lé, ten­ce vrs­tev­na­té, nepraská, nekra­ba­tí se po navlh­če­ní a vel­mi snad­no se opra­co­vá­vá. Pou­ží­vá se při výro­vě nábyt­ku, avšak s veli­kou obli­bou ho vyu­ží­va­jí dře­vo­řez­bá­ři. Lipo­vé dře­vo se vyu­ží­va­lo a dodnes vyu­ží­vá na rámy obra­zů, oken­ní a dveř­ní zárub­ně, řím­sy a sou­čás­ti hudeb­ních nástro­jů, sochy a rýso­va­cí prk­na.

Z lipo­vé­ho dře­va jsou vyře­zá­ny slav­né oltá­ře, neboť toto dře­vo se latin­sky nazý­va­lo lig­num sanctum, což v pře­kla­du zna­me­ná sva­té dře­vo.

Národ­ní obuví někte­rých evrop­ských stá­tů jsou dře­vá­ky. Nej­tr­van­li­věj­ší, jak se uká­za­lo, jsou z lipo­vé­ho dře­va. Dá se v nich ujít 352 km, kdež­to v dře­vá­cích z topo­lo­vé­ho dře­va jen 142 km.

Plo­dy lípy obsa­hu­jí 50 % ole­je, kte­rý se svou kva­li­tou blí­ží oli­vo­vé­mu. Z plo­dů lípy lze při­pra­vit i nápoj podob­ný kávo­vi­ně.

Již v 19. sto­le­tí zdo­bi­ly lípy par­ky a sady palá­ců a dodá­va­ly jim na majestá­tu. Vjíž­dět do palá­ců lipo­vou ale­jí bylo dovo­le­no jen těm nej­vá­že­něj­ším a nej­vzác­něj­ším hos­tům.
Lípy jsou vysa­zo­vá­ny na návsi, ke kříž­kům, kap­lič­kám, kos­te­lům, s obli­bou i do ale­jí.

Lípa byla vysa­zo­vá­na u ves­nic­kých stud­ní, v tom­to pří­pa­dě byla stro­mem ochra­ňu­jí­cím vodu jako živo­ta­dár­nou teku­ti­nu.

V měst­ské zele­ni se lípa dob­ře uplat­ňu­je pro vel­kou odol­nost. Cit­li­vá je však na zaso­le­ní.

Lípa je věr­nou prů­vod­ky­ní člo­vě­ka, při­ná­ší do měst svě­žest a krá­su i medo­vou vůni v obdo­bí kve­te­ní.

Lípa je naším národ­ním stro­mem. Obje­vu­je se na stan­dar­tě pre­zi­den­ta, stát­ní peče­ti, vojen­ských uni­for­mách a ban­kov­kách.

V his­to­rii býva­la lípa zto­tož­ňo­vá­na s žen­ský­mi bož­stvy, čas­to s bohy­ní lás­ky. Pro mlá­dež byla lípa sym­bo­lem lás­ky. U Slo­va­nů, Kel­tů i Ger­má­nů prý býva­la stro­mem osu­du. Věři­lo se, že když zahy­ne lípa, vysa­ze­ná na dvor­ci rodu, zanik­ne i celý rod.

Jako ochran­ný a rodin­ný strom se lípa dlou­ho těši­la vel­ké úctě. Byla sáze­na po naro­ze­ní prv­ní­ho dítě­te.

Lípa se může dožít až 1 000 let. Naše nej­star­ší a nej­mo­hut­něj­ší lípy jsou dru­hem lípy vel­ko­lis­té a jsou vyhlá­še­ny za památ­né stro­my.

Lípa jako národ­ní strom se vysa­zu­je i při pamět­ních udá­los­tech a na výro­čí sou­vi­se­jí­cí s naší stát­nos­tí, jako je napří­klad osla­va vzni­ku repub­li­ky.

Další článek:  K nově objeveným lípám republiky patří i Švehlova lípa v Doubravčicích