Web Lípy repub­li­ky, kte­rý zalo­ži­la sku­pi­na odbor­ní­ků, je tu pro vás. Při­poj­te se k nám a pojď­me na osla­vu vzni­ku naší repub­li­ky najít zapo­me­nu­té jubi­lej­ní stro­my, kte­ré dosta­ly do vín­ku důle­ži­té posel­ství. Nyní vám v krát­kos­ti před­sta­ví­me, co vše na webu může­te najít.

O lípách repub­li­ky
Víte co jsou lípy repub­li­ky a proč je lípa naším národ­ním stro­mem?
Pak se urči­tě podí­vej­te do zálož­ky O lípách repub­li­ky.

Mapu­je­me lípy repub­li­ky
Zná­te stro­my repub­li­ky ve vašem oko­lí? Pojď­te pomo­ci zachrá­nit jejich posel­ství a při­dej­te i ten váš. Záro­veň jsme pro vás při­pra­vi­li návod, jak hle­dat stro­my repub­li­ky.
Pře­hled­nou mapu celé ČR nalez­ne­te v zálož­ce Mapu­je­me lípy repub­li­ky.

Plá­no­vá­ní výsad­by
Řada obcí a měst chys­tá jubi­lej­ní výsad­by stro­mů repub­li­ky. Aby tako­vý strom mohl sku­teč­ně a důstoj­ně nést his­to­ric­ké posel­ství je tře­ba se na výsad­bu řád­ně při­pra­vit a vše důklad­ně pro­mys­let. Výsad­ba stro­mu repub­li­ky není totiž jen o vyko­pá­ní výsad­bo­vé jámy a vsa­ze­ní stro­mu do ní!
Jak při­pra­vit jubi­lej­ní výsad­by nalez­ne­te v kapi­to­le Plá­nu­je­me výsad­bu.
Výsad­bu stro­mu krok za kro­kem a na co vše si dát pozor nalez­ne­te v kapi­to­le Postup výsad­by.

Na hlav­ní stra­ně si může­te pře­číst aktu­a­li­ty, dostat se do mapy lip repub­li­ky pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých kra­jů či je podí­vat na již zod­po­vě­ze­né otáz­ky k téma­tu. Závěr strán­ky pat­ří part­ne­rům a spon­zo­rům pro­jek­tu.

Bliž­ší infor­ma­ce o pro­jek­tu nalez­ne­te v kapi­to­le O pro­jek­tu.

Věří­me, že se vám na našich strán­kách bude líbit, a že se sta­ne­te aktiv­ní­mi při­spí­va­te­li.
Těšit se může­te na drob­né odmě­ny.

Tým pro­jek­tu Lípy repub­li­ky

Další článek:  Zaniklá poselství lip republiky objevuje skupina odborníků