Vybra­né lípy z celé repub­li­ky při­po­mí­na­jí­cí naši národ­ní his­to­rii se dosta­ly do jedi­neč­né pub­li­ka­ce.
Pří­běhy jed­not­li­vých lip dopl­ňu­jí uni­kát­ní dobo­vé foto­gra­fie těch­to veli­ká­nů. Veli­ký podíl na vzni­ku pub­li­ka­ce mají čte­ná­ři webu Lípy repub­li­ky, kte­ří v rám­ci toho­to pro­jek­tu nad­šen­ců pomá­ha­jí zno­vu­ob­je­vit zapo­me­nu­té jubi­lej­ní lípy. 
Křest nově vyda­né pub­li­ka­ce se usku­teč­ní 4. 12. 2018 v Pra­ze. Více v při­lo­že­né pozván­ce. Pro pří­pad­nou účast je nut­né pře­dem potvr­dit na pro­jek­to­vý email info@lipyrepubliky.cz. 

Další článek:  V Klučově mají pestrou paletu lip republiky