Lípy na výro­čí vzni­ku repub­li­ky jsou u nás sáze­ny od roku 1918. Jen malé pro­cen­to z nich se těší vše­o­bec­né zná­mos­ti.
Jsou to pře­de­vším ty dře­vi­ny, kte­ré mají u sebe umís­tě­né sta­bil­ní ozna­če­ní hlá­sa­jí­cí jejich posel­ství.
O dal­ších význač­ných lípách se dozví­dá­me pro­střed­nic­tvím pamět­ní­ků, kro­ni­ká­řů či aktiv­ních obča­nů, kte­ří se rádi podě­lí o svá zjiš­tě­ní.

Na vel­kou sku­pi­nu lip repub­li­ky se v prů­bě­hu let zapo­mně­lo. Tam kde lid­ská paměť již nesa­há a naši před­ko­vé neby­li sdíl­ní, nastu­pu­jí kro­ni­ky a kro­ni­ká­ři, kte­ří peč­li­vým stu­di­em mohou zno­vu­ob­je­vit tyto význač­né stro­my zaslu­hu­jí­cí si pozor­nost, úctu a ochra­nu.

V řadě dal­ších pří­pa­dů došlo vli­vem roz­vo­je dopra­vy, změn pod­mí­nek pro­stře­dí i lid­skou zlo­vůlí spo­je­nou s nere­spek­to­vá­ním a utis­ko­vá­ním dře­vin v cen­t­rech sídel k jejich odum­ře­ní.

Na tyto stro­my se již může­me dívat jen na foto­gra­fi­ích. Jejich sil­né posel­ství se nená­vrat­ně ztra­ti­lo.

Stá­le je však mno­ho lip, kte­ré mož­ná i díky krát­ko­do­bé ano­ny­mi­tě může­me obdi­vo­vat i nyní. V prů­bě­hu mapo­vá­ní lip repub­li­ky se uka­zu­je, jak veli­ký vliv má umís­tě­ní stro­mu, jeho správ­ná výsad­ba, dob­ré pří­rod­ní pod­mín­ky a samo­zřej­mě důle­ži­tost sta­bil­ní­ho ozna­če­ní či pro­ve­de­ná insta­la­ce plůt­ků a ohrá­dek po výsad­bě.

Dobo­vé foto­gra­fie jsou víta­ným pomoc­ní­kem

K urče­ní přes­né polo­hy význač­ných lip napo­má­ha­jí his­to­ric­ké foto­gra­fie. Ty dáva­jí záro­veň pře­hled o prů­bě­hu celé výsad­by. Oku foto­gra­fa napří­klad neu­nik­lo sáze­ní tří skaut­ských jubi­lej­ních lip v Měl­ní­ce neda­le­ko nemoc­ni­ce, kte­ré pro­běh­lo 28. říj­na 1968 na paměť 50. výro­čí od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky (na foto­gra­fii). Tyto lípy jsou dnes lokál­ní domi­nan­tou.  

Obje­vi­li jste u vás také lípu, kte­rá při­po­mí­ná vznik repub­li­ky či naši národ­ní svo­bo­du a demo­kra­cii? Dej­te nám pro­sím vědět pro­střed­nic­tvím webu www.lipyrepubliky.cz nebo na e-mail info@lipyrepubliky.cz.
Těší­me se na vaše tipy.

Další článek:  Tisíce pamětních lip je letos vysazováno u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky