Zbru­su nová kni­ha při­ná­ší his­to­rii a pří­běhy vybra­ných lip střed­ních Čech vysa­ze­ných u pří­le­ži­tos­ti vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.

Regi­o­nál­ní pub­li­ka­ce Lípy repub­li­ky Stře­do­čes­ké­ho kra­je před­sta­vu­je his­to­rii zají­ma­vých jubi­lej­ních lip, kte­ré byly vysa­ze­ny na počest výro­čí vzni­ku ČSR.
V kni­ze čte­ná­ři najdou jak, aktu­ál­ní, tak i dobo­vé foto­gra­fie vybra­ných lip, kte­ré se poda­ři­lo vypá­t­rat v archi­vech, u pamět­ní­ků, ale i u širo­ké veřej­nos­ti. V závě­ru kni­hy je pře­hled zma­po­va­ných lip v kra­ji v rám­ci nad­še­nec­ké­ho pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018, a též dopo­ru­če­ní k letoš­ním výsadbám lip na paměť 100 let od vzni­ku ČSR.


Kni­hu vyda­la Agen­tu­ra Konik­lec a Národ­ní památ­ko­vý ústav, pra­co­viš­tě střed­ních Čech v Pra­ze pod zášti­tou hejtman­ky Stře­do­čes­ké­ho kra­je Ing. Jaro­sla­vy Pokor­né Jer­ma­no­vé.

Auto­rem pub­li­ka­ce je den­dro­log Aleš Rudl.

Pub­li­ka­ci si může­te pro­hléd­nout: zde.

 

Další článek:  Lípa – zajímavosti o našem národním stromu