Lípy republiky 1918 – 2018

View

Vysa­ze­né lípy potře­bu­jí dosta­teč­nou záliv­ku!

Zásad­ní je pro ujmu­tí lip repub­li­ky pra­vi­del­ná záliv­ka. Vzhle­dem k letoš­ní­mu

View

Plá­nu­je­te v letoš­ním roce 2019 vysa­dit lípu na paměť 100. výro­čí vzni­ku ČSR? Pora­dí­me vám jak na to! 

Pomů­že­me vám při­pra­vit jar­ní výsad­by lip repub­li­ky. Pojď­te se podí­vat

View

V někte­rých obcích sáze­jí lípy repub­li­ky s želez­nou pra­vi­del­nos­tí

Z pát­rá­ní po lípách repub­li­ky v našich obcích a měs­tech vyply­nu­lo,

View

Pub­li­ka­ce Lípy repub­li­ky v Čechách, na Mora­vě a ve Slez­sku byla slav­nost­ně spat­ři­la svět­lo svě­ta

V úte­rý 4. 12. 2018 pro­bě­hl křest nově vyda­né pub­li­ka­ce

View

Před­sta­ve­na bude nová kni­ha Lípy repub­li­ky v Čechách, na Mora­vě a ve Slez­sku

Vybra­né lípy z celé repub­li­ky při­po­mí­na­jí­cí naši národ­ní his­to­rii se

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style