Lípy republiky 1918 – 2018

Pohled

Plá­nu­je­te v letoš­ním roce 2019 vysa­dit lípu na paměť 100. výro­čí vzni­ku ČSR? Pora­dí­me vám jak na to! 

Pomů­že­me vám při­pra­vit jar­ní výsad­by lip repub­li­ky. Pojď­te se podí­vat

Pohled

V někte­rých obcích sáze­jí lípy repub­li­ky s želez­nou pra­vi­del­nos­tí

Z pát­rá­ní po lípách repub­li­ky v našich obcích a měs­tech vyply­nu­lo,

Pohled

Pub­li­ka­ce Lípy repub­li­ky v Čechách, na Mora­vě a ve Slez­sku byla slav­nost­ně spat­ři­la svět­lo svě­ta

V úte­rý 4. 12. 2018 pro­bě­hl křest nově vyda­né pub­li­ka­ce

Pohled

Před­sta­ve­na bude nová kni­ha Lípy repub­li­ky v Čechách, na Mora­vě a ve Slez­sku

Vybra­né lípy z celé repub­li­ky při­po­mí­na­jí­cí naši národ­ní his­to­rii se

Pohled

Lípy 17. lis­to­pa­du při­po­mí­na­jí same­to­vou revo­lu­ci

Nejen na paměť vzni­ku repub­li­ky, ale i na při­po­mín­ku same­to­vé

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style