Lípy republiky 1918 – 2021

View

Plá­nu­je­te vysa­dit letos lípu repub­li­ky? Pora­dí­me vám jak na to!

Řada obcí a měst chys­tá na pod­zim výsad­bu jubi­lej­ních lip.

View

Lípy repub­li­ky nesou zají­ma­vá svě­dec­tví

K výsadbám stro­mů na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky se váží

View

Zanik­lá posel­ství lip repub­li­ky obje­vu­je sku­pi­na odbor­ní­ků

V rám­ci celo­ná­rod­ních oslav vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky zača­li nad­šen­ci mapo­vat

View

Mapuj­te s námi lípy repub­li­ky

Web Lípy repub­li­ky, kte­rý zalo­ži­la sku­pi­na odbor­ní­ků, je tu pro

View

Zapoj­te se do foto­gra­fic­ké sou­tě­že Lípa – náš národ­ní strom

Ama­térští foto­gra­fo­vé se mohou zapo­jit do foto­gra­fic­ké sou­tě­že, kte­rou

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style