Ama­térští foto­gra­fo­vé se mohou zapo­jit do foto­gra­fic­ké sou­tě­že, kte­rou vyhlá­sil web Praž­ské stro­my.
Sou­těž je pro­bí­há v rám­ci oslav 100. výro­čí od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.

Pro sou­tě­ží­cí jsou při­pra­ve­ny hod­not­né ceny.

Sou­těž­ní klá­ní pro­bí­há do 31. 5. 2018 a kaž­dý účast­ník může poslat až 4 foto­gra­fie.

Sou­těž­ní sním­ky v I. kate­go­rii se mohou týkat všech lip na našem úze­mí, kte­ré byly vysa­ze­ny na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Nej­čas­tě­ji se jed­ná o lípy repub­li­ky, nebo­li lípy svo­bo­dy. II. kate­go­rie se týká všech lip ros­tou­cí na úze­mí Pra­hy.

Foto­gra­fie je mož­né zasí­lat na kon­takt­ní email webu Praž­ské stro­my (prazskestromy@seznam.cz). Neza­po­meň­te uvést název sním­ku, loka­li­tu, kon­takt­ní úda­je a okol­nos­ti vzni­ku foto­gra­fie nebo čím vás daný strom zau­jal.

Na červ­no­vém vyhlá­še­ní v Pra­ze se mohou sou­tě­ží­cí těšit na mno­ho kusů kniž­ních novi­nek či si vybrat z něko­li­ka před­plat­ných hob­by časo­pi­sů, zís­kat vstu­pen­ky do bota­nic­ké zahra­dy, Prů­ho­nic­ké­ho par­ku či mno­ho dal­ších cen.

Věřím, že sou­těž uká­že náš národ­ní strom, tedy lípu, v tom nej­lep­ším svět­le. Web Praž­ské stro­my se téma­tem sou­tě­že při­po­ju­je k celo­re­pub­li­ko­vým osla­vám na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky, kte­ré se usku­teč­ní v roce 2018, “ řekl při říj­no­vém vyhlá­še­ní autor webu Praž­ské stro­my Aleš Rudl.

Bliž­ší infor­ma­ce k sou­tě­ži a pře­hled výher najde­te na webu Praž­ské stro­my – www.prazskestromy.cz v zálož­ce Sou­tě­že

 

Další článek:  Lípy republiky nesou zajímavá svědectví