U pří­le­ži­tos­ti výro­čí 100 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky je po celé zemi vysa­zo­ván náš národ­ní strom – lípa. Tyto dře­vi­ny nesou posel­ství naší národ­ní his­to­rie.

„Je u nás tra­di­cí vysa­zo­vat na paměť důle­ži­tých udá­los­ti stro­my, kte­ré násled­ně při­po­mí­na­jí nám a dal­ším gene­ra­cím onu udá­lost. Jsem veli­ce rád, že celém Čes­ku lidé vysa­zu­jí na čest­ných mís­tech nové lípy repub­li­ky, kte­ré budou chlou­bou našich obcí a měst“, říká den­dro­log a orga­ni­zá­tor pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 – 2018 Aleš Rudl.

Slav­nost­ní výsad­by zača­ly na mno­ha mís­tech naší vlas­ti už čas­ně zja­ra. Nej­ví­ce se jich usku­teč­ni­lo prá­vě v den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu – 28. říj­na 2018.

V rám­ci celo­ná­rod­ních oslav od začát­ku roku běží pro­jekt sku­pi­ny nad­šen­ců Lípy repub­li­ky 1918 – 2018, kde kaž­dý najde dopo­ru­če­ní jak správ­ně naplá­no­vat jubi­lej­ní výsad­bu i jak pro­vést vlast­ní sáze­ní či jaké vytvo­řit ozna­če­ní stro­mu repub­li­ky, aby se na jeho odkaz nikdy neza­po­mně­lo.

Záro­veň pro­bí­há mapo­vá­ní lip při­po­mí­na­jí­cí vznik naší repub­li­ky, důle­ži­té stát­ní­ky či dal­ší jedi­neč­né oka­mži­ky našich dějin. Za pomo­ci pamět­ní­ků, his­to­ri­ků, kro­ni­ká­řů, zástup­ců obcí, spol­ků, ale i jed­not­liv­ců bylo zachrá­ně­no posel­ství sto­vek lip, na kte­ré se již dočis­ta zapo­mně­lo. Minu­lý režim těm­to stro­mům pří­liš nepřál, a tak o řadě z nich se vůbec nemlu­vi­lo. Někdy až zázna­my z kro­nik uká­za­ly jací živí svěd­ko­vé his­to­rie v obcích ros­tou.
Zno­vu­ob­je­ve­né lípy vysa­ze­né napří­klad v roce 1918, 1919, 1928, 1968, ale i ty kte­ré se těší pozor­nos­ti či byly vysá­ze­ny na výro­čí 80. nebo 90. let od vzni­ku repub­li­ky jsou peč­li­vě zazna­me­ná­vá­ny na webu Lípy repub­li­ky, kde si je kaž­dý může pro­hléd­nout.

Při mapo­vá­ní lip se uká­za­lo, že i malé sta­bil­ní ozna­če­ní nebo zmín­ka v kro­ni­ce může lípě „zachrá­nit život“, pro­to­že pokud se o lípě ví, tak její sil­né posel­ství ji zajiš­ťu­je ochra­nu a nedo­tknu­tel­nost.  

Děku­je­me všem kdo se do pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018 zapo­ji­li a zapo­ju­jí a těší­me se na infor­mo­vá­ní o nově vysa­ze­ných jubi­lej­ních lípách či o těch, kte­ré ros­tou již desít­ky let.

Další článek:  Mapujte s námi lípy republiky