K výsadbám stro­mů na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky se váží nej­růz­něj­ší pří­běhy. Pojď­te si pře­číst, co napří­klad zjis­ti­li čte­ná­ři webu Lípy repub­li­ky.

Alej repub­li­ky zachrá­ni­li aktiv­ní obča­né
V Žel­ča­nech na Plzeň­sku mají pozo­ru­hod­nou alej repub­li­ky. Na jaře roku 1969 bylo na již­ním okra­ji vsi vysa­ze­no 5 lipek, kte­ré před­sta­vo­va­ly uply­nu­lých pět dese­ti­le­tí od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Udá­lost teh­dy dopro­vo­dil slo­gan:  „Pět lip pět dese­ti­le­tí, to si pama­tuj­te, své strom­ky si chraň­te, potom­kům o tom vyprá­věj­te!!!“. Výsad­bu ini­ci­o­val míst­ní kro­ni­kář pan Kosnar spo­leč­ně s pří­te­lem panem Hostá­něm. Do výsad­by se zapo­ji­li i žel­čan­ští ško­lá­ci.
Alej měla během uply­nu­lých dese­ti­le­tí jed­nou namá­le. Uva­žo­va­lo s jejím  poká­ce­ním v sou­vis­los­ti s výstav­bou domů. Pro odpor obča­nů ze zámě­ru naštěs­tí sešlo a dnes jsou lípy sku­teč­nou chlou­bou obce.

Lípa v Brat­ko­vi­cích je důka­zem hrdin­ské­ho činu
Dal­ší zají­ma­vos­tí je, že lípa svo­bo­dy v Brat­ko­vi­cích měla růst původ­ně v Pří­bra­mi. Z vyprá­vě­ní pana Hocha se dozví­dá­me, že v roce 1968 plá­no­va­la ZO vče­la­řů Pří­bram a míst­ní národ­ní výbor (MNV) Pří­bram slav­nost­ní výsad­bu lípy k 50. výro­čí samo­stat­nos­ti. Po oku­pa­ci vojsk var­šav­ské smlou­vy MNV Pří­bram akci zaká­zal. V té době byl už však strom objed­nán. Pan Hoch star­ší se na výbo­ro­vé schůzi při­hlá­sil, že vyzved­ne objed­na­ný strom a roz­ští­pá ho a spá­lí. Na důkaz měl při­nést polá­ma­né vět­vič­ky. V teh­dy nejis­té době stro­mek se svým synem zachrá­nil a vysa­dil v Brat­ko­vi­cích. Dnes je z něj nád­her­ná lípa.
Taj­ný pří­běh spat­řil svět­lo svě­ta před dvě­mi lety, kdy pan Hoch navr­hl na život­ním pro­stře­dí na Pří­bram, aby dře­vi­nu vyhlá­si­li za památ­ný strom. Úřed­ní­ky bylo sdě­le­no, že strom je moc mla­dý a his­to­rie niko­ho neza­jí­má.
Opak je však prav­dou. Dře­vi­na si titul památ­ný strom roz­hod­ně zaslou­ží. Jsou to prá­vě his­to­ric­ká posel­ství, kte­rá činí strom ješ­tě zají­ma­věj­ší.

Lípy v Chlu­mu u Nalžo­vic byly vysa­ze­ny za veli­ké slav­nos­ti
I stře­do­čes­ké Nalžo­vi­ce se mohou pochlu­bit jubi­lej­ní­mi lípa­mi. Z míst­ní kro­ni­ky se dozví­dá­me že myš­len­ka zasa­dit stro­my repub­li­ky vze­šla na památ­ku výro­čí slav­né pří­sa­hy náro­da čes­ké­ho ze dne 13. 4. 1918. Pro­to byly 20. 4. 1919 vysa­ze­ny tři lip­ky napro­ti far­ské lou­ce u sil­ni­ce. Teh­dej­ší výsad­ba byla sku­teč­nou udá­los­tí. Začtě­me se spo­leč­ně do obec­ní kro­ni­ky, ve kte­ré se píše násle­du­jí­cí: „Vel­ké množ­ství lidu z mís­ta a oko­lí účast­ni­lo se této slav­nos­ti za zvu­ků hud­by s pra­po­ry ubí­ral se prů­vod jehož se účast­ni­lo mno­ho děv­čat v národ­ních kro­jích na mís­to, kde uví­tá­ní panem sta­ros­tou obce a pro­slo­vu pří­pad­ném zasa­ze­ny lípy za zpě­vu národ­ní hym­ny. Budou nám památ­ní­ky na dra­hou dobu kdy svo­bo­dy zís­kal národ čes­ký.

Děku­je­me za vaše pří­běhy a těší­me se na dal­ší!

Bude­me rádi, když zapá­t­rá­te, zda-li i ve vaší obci ros­te lípa repub­li­ky. Nevá­hej­te se poptat. Rádi ji zařa­dí­me do celo­re­pub­li­ko­vé data­bá­ze a spo­leč­ně ji uchrá­ní­me pro dal­ší gene­ra­ce.

Další článek:  Plánujete v letošním roce 2019 vysadit lípu na paměť 100. výročí vzniku ČSR? Poradíme vám jak na to!