Nad­šen­ci, kte­ří mapu­jí lípy, jež při­po­mí­na­jí vznik Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky nebo jeho výro­čí spus­ti­li mobil­ní apli­ka­ci Lípy repub­li­ky.

„Chce­me zachrá­nit posel­ství jubi­lej­ních stro­mů, kte­ré byly vysa­ze­ny na paměť vzni­ku naší repub­li­ky či při­po­mí­na­jí naši národ­ní svo­bo­du a demo­kra­cii a tato apli­ka­ce by moh­la naše­mu úsi­lí pomo­ci“, říká ini­ci­á­tor vzni­ku pro­jek­tu Aleš Rudl.

Přes mobil­ní apli­ka­ci může­te otes­to­vat i své zna­los­ti

Apli­ka­ce je nástav­bou webu Lípy repub­li­ky – www.lipyrepubliky.cz, kte­rý obsa­hu­je mapu již obje­ve­ných stro­mů repub­li­ky či dává návo­dy jak správ­ně naplá­no­vat nové jubi­lej­ní výsad­by v letoš­ním roce. „S mobil­ní apli­ka­ci si může­te bez inter­ne­to­vé­ho při­po­je­ní pře­číst důle­ži­té infor­ma­ce o pro­jek­tu, výsadbách lip či si zahrát kvíz s tema­tic­ký­mi otáz­ka­mi,“ říká tvůr­ce Andro­id apli­ka­ce Lukáš Zají­ček.
Apli­ka­ci je mož­né zdar­ma stáh­nout na Goo­gle Play.
Nyní na Google Play

Do mapo­vá­ní jubi­lej­ních lip se může zapo­jit kaž­dý

Na řadu dře­vin nesou­cí důle­ži­tá his­to­ric­ká posel­ství, a kte­rá krášlí čest­ná mís­ta našich sídel, se mnoh­dy poza­po­mně­lo. „Bude­me rádi, když na počest 100. výro­čí vzni­ku ČSR zapá­t­rá­te v kro­ni­kách či se zeptá­te pamět­ní­ků, jest­li něja­ká lípa repub­li­ky ros­te i ve vaší obci a dáte nám vědět,“ dopl­ňu­je člen­ka týmu pro­jek­tu Lípy repub­li­ky Jana Řího­vá.
Z dosa­vad­ní­ho pát­rá­ní vyplý­vá, že výroč­ní výsad­by se vždy těši­ly veli­ké pozor­nos­ti. Pro­bí­ha­ly za účas­ti počet­né­ho pub­li­ka či se při této pří­le­ži­tos­ti kona­ly prů­vo­dy. Počet­né výsad­by pro­bí­ha­ly pře­de­vším v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.
„Uká­za­lo se, že jed­ním ze zákla­dů úspě­chu pro­ve­de­né výsad­by je vol­ba mís­ta. Řada lip repub­li­ky „dopla­ti­la“ na roz­voj dopra­vy a roz­ši­řo­vá­ní komu­ni­ka­cí. Jejich ztrá­tou se ochu­zu­je­me o živé svěd­ky naší národ­ní his­to­rie,“ dodá­vá den­dro­log Aleš Rudl.

Další článek:  Plánujete v letošním roce 2019 vysadit lípu na paměť 100. výročí vzniku ČSR? Poradíme vám jak na to!