Pozor­ní čte­ná­ři webu pomá­ha­jí odha­lo­vat posel­ství jubi­lej­ních lip a zachra­ňu­jí tím jejich posel­ství.

„Veli­ce mě zaja­la zprá­va ze stře­do­čes­kých Doubravčic, ze kte­ré jsem se dozvě­děl o dal­ší lípě repub­li­ky. Ta byla pod­le míst­ních pamět­ní­ků zasa­ze­na v roce 1928 pří­sluš­ní­ky Agrár­ní stra­ny na počest Anto­ní­na Šveh­ly a výro­čí 10. let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky,“ říká den­dro­log Aleš Rudl.
Poda­ři­la se najít i dobo­vá foto­gra­fie, kte­rá její výsad­bu doklá­dá.
„Vypra­vil jsem se na mís­to, lípu jsem zdo­ku­men­to­val a záznam jsem násled­ně vlo­žil na web, aby byla infor­ma­ce kaž­dé­mu pří­stup­ná, dopl­ňu­je s rados­tí Aleš Rudl, kte­rý se ve vol­ném čase věnu­je pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 – 2018.  
V letoš­ním roce plá­nu­je obec koša­tou lípu ozna­čit, aby se na její důle­ži­tost nikdy neza­po­mně­lo.

S mapo­vá­ním pomá­ha­jí i sou­tě­že

Téma­tu lípy jako národ­ní­ho stro­mu se věnu­je i foto­gra­fic­ká sou­těž pro­bí­ha­jí­cí na webu Praž­ské stro­my. Sou­tě­ží­cí do ní mohou zasí­lat sním­ky všech lip ros­tou­cích v Pra­ze. Dru­há kate­go­rie pama­tu­je na jubi­lej­ní lípy repub­li­ky v celé ČR. Bliž­ší infor­ma­ci k sou­tě­ži nalez­ne­te zde.

Eko­lo­gic­ké cen­t­rum v Kra­lu­pech nad Vlta­vou vyhlá­si­lo sou­těž v mapo­vá­ní kra­lup­ských lip a dal­ších význam­ných stro­mů ve měs­tě. Sou­těž bude zakon­če­na v měsí­ci září spo­leč­nou výsad­bou lípy repub­li­ky na síd­liš­ti Cuk­ro­var. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Další článek:  Lípa – zajímavosti o našem národním stromu