Z pát­rá­ní po lípách repub­li­ky v našich obcích a měs­tech vyply­nu­lo, že v někte­rých síd­lech ros­te hned něko­lik jubi­lej­ních lip.

V obci Morav­ské Kní­ni­ce neda­le­ko Brna může­me najít šest pamět­ních lip při­po­mí­na­jí­cí vznik Čes­ko­slo­ven­ska. Nej­star­ší z nich byla vysa­ze­na v roce 1928 k 10. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Dal­ší kra­sa­vi­ce byla vysa­ze­na v roce 1968 u pří­le­ži­tos­ti 50. výro­čí vzni­ku ČSR. Dal­ší lípa byla vysa­ze­na v roce 1998. V nedě­li 28. říj­na 2018 byly vysa­ze­ny dal­ší tři. V par­ku Kou­tě byla zasa­ze­na lípa za obec a základ­ní ško­lu a v par­ku v Mezi­ho­ří byly zasa­ze­ny lípa sokol­ská a skaut­ská.

V obci byla též v květ­nu 2005 zasa­ze­na k 1. výro­čí vstu­pu ČR do EU Lípa Evrop­ské unie.

Ve měs­tě Zla­té Hory na Jese­nic­ku rov­něž vznik­la tra­di­ce sáze­ní lip repub­li­ky. Již je tomu 20 let, co teh­dej­ší vedou­cí skaut­ské­ho oddí­lu Petr Kabe­lík při­šel s nápa­dem, zasa­dit strom repub­li­ky u pří­le­ži­tos­ti 80. výro­čí vzni­ku repub­li­ky Čes­ko­slo­ven­ské. Ve spo­lu­prá­ci s měs­tem Zla­té Hory byla vybrá­na vhod­ná loka­li­ta a na stát­ní svá­tek 28. říj­na 1998 byla lípa slav­nost­ně vysa­ze­na.
Tra­di­ci výsa­deb lip repub­li­ky, kte­rá byla odstar­to­vá­na v roce 1998 popi­su­je pan Kabe­lík násle­dov­ně: „Řek­li jsme si, že bychom moh­li si tak­to slav­nost­ně při­po­me­nout výro­čí vzni­ku repub­li­ky kaž­dých 5 let. A tak se i sta­lo. V roce 2003 jsme našli mís­teč­ko pro dal­ší lípu jen kou­sek od té prv­ní.“ Dal­ší lípy byly vysa­ze­ny v letech 2008, 2013 a samo­zřej­mě výsad­ba pro­běh­la i v roce 2018 na osla­vu vzni­ku 100 let vzni­ku ČSR.

Ros­te i ve vaší obci něja­ká pozo­ru­hod­ná lípa či jiný pamět­ní strom? Dej­te nám vědět!

Další článek:  V Klučově mají pestrou paletu lip republiky