Lípa

Lípy repub­li­ky u obno­ve­né­ho tábo­řiš­tě “U tří lipek” ve Vše­mi­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Obno­ve­ní tábo­řiš­tě “U tří lipek” ve Vše­mi­ně (okr.Zlín), kte­ré vznik­lo původ­ně v obdo­bí prv­ní repub­li­ky,  pro­běh­lo jako sou­část pří­prav pro osla­vy 100.výročí vzni­ku ČSR dne 28.10.2018. tábo­řiš­tě se nachá­zá na úpa­tí vrchu Sobo­li­ca cca 300 m od kos­te­la Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho. Zasa­ze­ní bylo při­pra­vo­vá­no dopře­du a v rám­ci oslav, do kte­rých byla zapo­je­na celá obec. Byly vysa­ze­ny 3 lípy.

Obec Vše­mi­na se zájmo­vý­mi slož­ka­mi (SDH, KRPŠ, mys­li­vec­ké sdru­že­ní, oddí­ly TJ sokol, Hoke­jis­té, ČČK), s kape­lou Vše­miňan­ka, ZŠ a MŠ Vše­mi­na a far­nos­tí Vše­mi­na, spo­ji­la své síly a uspo­řá­da­la pro všech­ny obča­ny, rodá­ky a rodi­če s dět­mi dne 28.10.2018 slav­nost­ní pro­gram.

V prů­bě­hu pro­gra­mu mělo pro­běh­nout slav­nost­ní ote­vře­ní. Bohu­žel poča­sí a zejmé­na stav teré­nu nedo­vo­lil ten­to bod pro­gra­mu oslav usku­teč­nit.

Obno­ve­né tábo­řiš­tě „U tří lipek“ tak bude slou­žit zno­vu jako mís­to setká­vá­ní dětí a rodi­čů při dra­ki­á­dě a jiných akcích ško­ly. Plá­no­vá­no je zde i obno­ve­ní tzv.“obrázku Pan­ny Marie”, kte­rý byl na jed­né z původ­ních lip umís­těn.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

10 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style