Lípa

Zalán­ská lípa repub­li­ky

0 / 5

V Zalá­nech u Rož­mi­tá­lu pod Třemší­nem vysa­di­li lípu k výro­čí repub­li­ky zástup­ci Osad­ní­ho výbo­ru Zalá­ny spo­lu s míst­ní­mi oby­va­te­li při jed­né z mno­ha spo­le­čen­ských akcí pořá­da­ných osad­ním výbo­rem dne 27. 10. 2018. Stej­ně jako na mno­ha dal­ších mís­tech naší země si i lidé v Zalá­nech při­po­mně­li za zvu­ku stát­ní hym­ny zasa­ze­ním národ­ní­ho stro­mu ten­to důle­ži­tý mil­ník našich dějin – vznik samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style