Lípa

Výroč­ní lípa repub­li­ky Kuk­le­nách v Hrad­ci Krá­lo­vé

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

K výsad­bě lípy došlo dne 28. 10. 1968 při slav­nost­ním ote­vře­ní nově vysta­ve­né Jubi­lej­ní Svoj­sí­ko­vy klu­bov­ny kuk­len­ských skau­tů v Hrad­ci Krá­lo­vé — Kuk­le­nách. Po záka­zu čes­ko­slo­ven­ské­ho Juná­ku v roce 1970 pře­vza­la klu­bov­nu orga­ni­za­ce Pio­nýr. Pio­ný­ři po něko­li­ka letech již cel­kem vzrostlou lípu poká­ce­li, z paře­zu však neu­stá­le rost­ly výmlad­ky, kte­ré pio­ný­ři čas od času oře­zá­va­li. V roce 1990 klu­bov­nu opět pře­vzal nově zalo­že­ný Junák a původ­ní čle­no­vé z šede­sá­tých let obno­vi­li skaut­skou čin­nost v Kuk­le­nách. Při té pří­le­ži­tos­ti pone­cha­li z paře­zu lípy růst nej­sil­něj­ší výmla­dek a postup­ně ho vypěs­to­va­li do sou­čas­né podo­by zatím vzrůs­tem malé­ho, ale již půl sto­le­tí staré­ho stro­mu se sil­ným a sym­bo­lic­kým pří­bě­hem.  Lípa se nachá­zí hned vpra­vo od vstup­ní brá­ny při pohle­du z uli­ce Kudr­no­vy.
foto: mapy.cz

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style