Lípa

Šveh­lo­va lípa v Huš­tě­no­vi­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V Huš­tě­no­vi­cích 28. říj­na 1934 při pří­le­ži­tos­ti 16. výro­čí stát­nos­ti Dorost repub­li­kán­ské stra­ny vysa­dil mezi obec­ním úřa­dem a kos­te­lem sv. Anny dru­hou pamět­ní lípu, sym­bol sou­kro­mé­ho země­děl­ství, a to “Šveh­lo­vu lípu”. Lípa byla vysa­ze­na na počest minis­ter­ské­ho před­se­dy tří čes­ko­slo­ven­ských vlád Anto­ní­na Šveh­ly, za účas­ti míst­ních spol­ků, orga­ni­za­cí a oby­va­tel­stva. Pro­slov měl řídí­cí uči­tel Fran­ti­šek Valen­ta. Byla sehrá­na lout­ko­vá hra Domo­vi­na. V roce 100. výro­čí, 16. červ­na 2018,  a po ode­zně­ní Stát­ní hym­ny, byl slav­nost­ně odha­len Pamět­ní kámen za účas­ti před­sta­vi­te­lů obce a pade­sá­ti rodá­ků. Kámen bude kolemjdou­cím při­po­mí­nat důle­ži­té výro­čí naše­ho stá­tu.

Prv­ní pamět­ní lípa byla vysa­ze­na před sta­rou ško­lou 28. říj­na 1919, kdy pro­slov měl JUDr. Alois Kře­čan, advo­kát z Uher­ské­ho Hra­diš­tě. “Lípa svo­bo­dy” vel­mi utr­pě­la při bou­ři v roce 2004, poté v roce 2008. Přes­to­že byla ošet­řo­vá­na, živo­ři­la, až muse­la být po deva­de­sá­ti letech 5. říj­na 2009 z bez­peč­nost­ních důvo­dů odstra­ně­na.

Rok výsad­by

1934

Obvod kme­ne (v cm)

250 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style