Lípa

Strom repub­li­ky v Bal­ko­vech u Dolan

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V pátek 26.10.2018 se žáci ZŠ a MŠ Dola­ny pře­mís­ti­li ke kap­lič­ce do Bal­kov, kde spo­leč­ně se zástup­ci Obce Dola­ny — sta­ros­tou p. Ing. Vác­la­vem Zema­nem a mís­tosta­ros­tou obce p. Sta­ni­sla­vem Krá­lem, pra­cov­ní­ky Obec­ní­ho úřa­du a míst­ní­mi obča­ny vysa­di­li slav­nost­ní lípu ke 100. výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ska, kte­rá byla finan­co­vá­na z pro­jek­tu s názvem “Lípy repub­li­ky” za pod­po­ry Plzeň­ské­ho kra­je.

Slav­nost­ní­ho slo­va se ujal sta­ros­ta obce Ing. Vác­lav Zeman, kte­rý při­po­mněl význam­né udá­los­ti a význam­né osob­nos­ti Prv­ní repub­li­ky.

Žáci spo­leč­ně s ostat­ní­mi pří­tom­ný­mi zazpí­va­li čes­kou hym­nu.

K lípě byly ulo­že­ny pamět­ní medai­le k 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska a aktu­ál­ní výtisk regi­o­nál­ní­ho tis­ku Kla­tov­ský deník.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

12 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style