Lípa

Strom repub­li­ky Ost­rav­ské uni­ver­zi­ty v Ost­ra­vě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Strom repub­li­ky v Huso­vě sadu v Morav­ské Ost­ra­vě byl vysa­zen Ost­rav­skou uni­ver­zi­tou dne 29. říj­na 2018 v rám­ci oslav 100. výro­čí zalo­že­ní čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Seschlý dub (dří­ve sym­bol němec­ké­ho náro­da), kte­rý v těch­to mís­tech stá­val, pří­znač­ně nahra­di­la mla­dá vitál­ní lípa. Lípu před zra­ky širo­ké veřej­nos­ti a zástup­ců aka­de­mic­ké obce sym­bo­lic­ky zasa­dil rek­tor OU Jan Lata a pří­tomní děka­ni a děkan­ka.

Na pamět­ní des­ce, umís­tě­né na bal­va­nu u stro­mu, sto­jí napsá­no:
STROM REPUBLIKY
Zasa­di­la Ost­rav­ská uni­ver­zi­ta u pří­le­ži­tos­ti výro­čí 100 let repub­li­ky
Do dal­ších 100 let repub­li­ce pře­je­me infor­mo­va­nou, anga­žo­va­nou a vzdě­la­nou spo­leč­nost, kte­rá bude budo­vat a roz­ví­jet svo­bod­ný, demo­kra­tic­ký a sta­bil­ní stát v srd­ci Evro­py.
Ost­rav­ská uni­ver­zi­ta
29. 10. 2018

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Rok měře­ní

Nezjištěno

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style