Lípa

Sto­lan­ská lípa repub­li­ky

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Stro­mek vypěs­to­va­ný ze seme­náč­ku památ­né Klo­ko­čov­ské lípy byl 18.11.2018  při malé slav­nos­ti zasa­zen ve Sto­la­nech. Lípa bude při­po­mí­nat osla­vy 100. výro­čí Čes­ko­slo­ven­ska.

Jed­ná se o seme­náč tzv. tisí­ci­le­té Klo­ko­čov­ské lípy, kte­rý byl zís­kán z Den­dro­lo­gic­ké zahra­dy Prů­ho­ni­ce Výzkum­né­ho ústa­vu Sil­va Tarou­cy pro kra­ji­nu a okras­né zahrad­nic­tví, kte­rá v rám­ci dlou­ho­le­té­ho pro­gra­mu udr­žo­vá­ní geno­vé mateč­ni­ce vybra­ných jedin­ců památ­ných stro­mů pro­du­ku­je potom­ky vybra­ných památ­ných stro­mů.

Důvod proč byl vybrán ten­to strom: nejed­ná se o žád­ný zahrad­nic­ký klon, ale strom, u kte­ré­ho je před­po­klad, že v pří­pa­dě zajiš­tě­ní dob­rých pod­mí­nek by mohl mít gene­tic­ké dis­po­zi­ce pro dlou­ho­vě­kost a tak by tře­ba i u nás mohl pře­žít stov­ky let.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style