Lípa

Masa­ry­ko­va lípa v Novém Měs­tě n. Metu­jí

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Masa­ry­ko­va lípa byla vysa­ze­na 13.04.1919 žáky a uči­te­li NŠ Krčín.

Cita­ce ze škol­ní kro­ni­ky NŠ Krčín, kte­rá se váže k výsad­bě toho­to stro­mu:

Na 13. dub­na 1919 při­padlo výro­čí pří­sa­hy zástup­ců náro­da, že vytr­va­jí až do vítěz­né­ho kon­ce. Teď, kdy národ dočkal se osvo­bo­ze­ní a samo­stat­ně spra­vu­je své osu­dy, pořá­da­jí se na věč­nou paměť náro­da slav­nos­ti vysa­zo­vá­ní stro­mů Svo­bo­dy. I v našem městy­si uspo­řá­dá­na v ten den tako­vá slav­nost. Žac­tvo shro­máž­di­lo se ve ško­le se svý­mi uči­te­li a v 11 hodin dop. vyšel prů­vod z budo­vy. Vpře­du krá­če­li 4 žáci v národ­ních kro­jích, kte­ří nes­li stro­mek urče­ný k zasa­ze­ní. U rad­ni­ce při­řa­di­la se repre­sen­ta­ce obce, zástup­ci míst­ních spol­ků a obe­cen­stvo, načež celé shro­máž­dě­ní sta­nu­lo v par­ku u mís­ta uče­né­ho pro sáze­ní stro­mu. Na to řídí­cí uči­tel F. Jir­sa pro­mlu­vil o význa­mu stro­mu Svo­bo­dy a žač­ka III. b před­nes­la báseň “Pís­nič­ka svo­bo­dy”. Poté lípa zasa­ze­na a nazvá­na lipou Masa­ry­ko­vou. Zapě­ním národ­ní hym­ny “Kde domov můj” slav­nost ukon­če­na.”

Lípa je vyhlá­še­na za památ­ný strom.

Rok výsad­by

1919

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style