Lípa

Masa­ry­ko­va lípa v Dej­vi­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout
Dne 24. říj­na  2018 byla slav­nost­ně zasa­ze­na v dej­vic­kém kam­pu­su „Masa­ry­ko­va“ lípa u pří­le­ži­tos­ti výro­čí 100 let Čes­ko­slo­ven­ska. Akce se zúčast­nil rek­tor ČVUT v Pra­ze doc. Voj­těch Petrá­ček, rek­tor VŠCHT Pra­ha prof. Karel Mel­zoch, děkan Kato­lic­ké teo­lo­gic­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy prof. Voj­těch Novot­ný, ředi­tel Národ­ní tech­nic­ké knihov­ny Ing. Mar­tin Svo­bo­da, ředi­tel ÚOCHB Aka­de­mie věd ČR RNDr. Zde­něk Hos­tom­ský a mís­tosta­rost­ka Měst­ské čás­ti Pra­ha 6 Ing. arch. Eva Smut­ná. Lípa byla vypěs­to­va­ná ze semín­ka lípy, pod kte­rou sedá­val pre­zi­dent Masa­ryk na Pleč­ni­ko­vě vyhlíd­ce Praž­ské­ho hra­du.

Masa­ry­ko­va lípa je strom s rodokme­nem z Pro­gra­mu apli­ko­va­né­ho výzku­mu a vývo­je národ­ní a kul­tur­ní iden­ti­ty Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké repub­li­ky. V rám­ci toho pro­jek­tu byly iden­ti­fi­ko­vá­ny v čes­kých kra­jích význam­né stro­my, jejich řady a linie, čili celé ale­je a stro­mo­řa­dí. Byl sebrán rost­lin­ný mate­ri­ál na roz­mno­žo­vá­ní, to zna­me­ná říz­ky a rou­by i seme­na na gene­ra­tiv­ní roz­mno­žo­vá­ní. Z naše­ho výzku­mu vznik­la série něko­li­ka tisí­ců stro­meč­ků, kte­ré jsou depo­no­vá­ny ve Výzkum­ném ústa­vu Sil­va Tarou­cy pro kra­ji­nu a okras­né zahrad­nic­tví v Prů­ho­ni­cích jako gene­tic­ký základ památ­ných stro­mů a význam­ných ale­jo­vých stro­mů. Část je smluv­ně pou­ží­vá­na zahrad­nic­tvím Biel­ma­cz v Kozo­lu­pech u Berou­na. Stro­my jsou dále dis­tri­bu­o­vá­ny zájem­cům, kte­ří chtě­jí vysa­zo­vat význam­né dře­vi­ny, jako jsou stro­my repub­li­ky. Geno­ban­ka těch­to stro­mů je udr­žo­vá­na a depo­no­vá­na ve výzkum­ném ústa­vu v Prů­ho­ni­cích,“ říká Jan Hen­drych, ASLA, z kated­ry urba­nis­mu a územ­ní­ho plá­no­vá­ní Fakul­ty sta­veb­ní ČVUT.

Více: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20181025-v-kampusu-dejvice-byla-zasazena-masarykova-lipa

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style