Lípa

Lípy repub­li­ky v Novém Zvo­lá­ní

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dvo­ji­ce líp byla vysa­ze­na v měst­ské čás­ti Nové Zvo­lá­ní dne 3. lis­to­pa­du 2018 v 16h ku pří­le­ži­tos­ti sté­ho výro­čí zalo­že­ní ČSR. Vysa­ze­ní bylo schvá­le­no jak Radou, tak Zastu­pi­tel­stvem měs­ta Vej­pr­ty. Lípy dopl­ni­ly jed­nu z mno­ha pro­luk stro­mo­řa­dí při hlav­ní sil­ni­ci z Nové­ho Zvo­lá­ní do Vej­prt. Byla zvo­le­na odrů­da lípy srd­či­té “Gre­en­spi­re”, kte­rá odo­lá­vá vel­mi níz­kým tep­lo­tám, a tak je pro danou loka­li­tu vhod­ná.

Vzhle­dem k nepří­z­ni poča­sí se vysa­ze­ní zúčast­ni­li jen sou­se­dé z těs­né blíz­kos­ti. Za zmín­ku ale jis­tě sto­jí, že mezi účast­ní­ky byli i obča­né SRN spo­lu paní Hei­di, kte­rá se naro­di­la v domě, před kte­rým byly lípy vysa­ze­ny. Přes­to­že paní Hei­di muse­la i s rodi­nou Sude­ty opus­tit, tak se dle jejích slov — v krás­né češ­ti­ně — stá­le těší na občas­né návra­ty domů (myš­le­no do ČR) a vysa­ze­ní líp se ráda zúčast­ni­la.

 

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style