Lípa

Lípy repub­li­ky v Chraš­ti­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V naší obci Chraš­ti­ce na Pří­bram­sku v pro­sto­ru mezi kos­te­lem, farou a základ­ní ško­lu sto­jí pomník sva­té­ho Jana Nepo­muc­ké­ho.

Kolem něj rost­ly od nepa­mě­ti krás­né vyso­ké lípy, kte­ré vytvá­ře­ly pří­jem­ný stín a zdo­bi­ly naši malou ves. Z původ­ních čtyřech lip zůsta­ly nako­nec jen dvě a i ty muse­ly být v led­nu 2018 poká­ce­ny pro stá­le se zhor­šu­jí­cí stav a hroz­bu pada­jí­cích vět­ví či celé­ho stro­mu. Na jejich mís­tě byly zasa­ze­ny dvě nové lípy, kte­ré budou zvá­ny Lípy Repub­li­ky.

K pří­le­ži­tos­ti 3. sjez­du rodá­ků obce, osla­vy 120. let zalo­že­ní Sbo­ru dob­ro­vol­ných hasi­čů v Chraš­ti­cích a při­po­mín­ky 100 let Repub­li­ky požeh­nal těm­to stro­mům čes­ko­bu­dě­jo­vic­ký bis­kup Msgre. Pavel Posád, kte­rý v sobo­tu 16.6.2018 v chraš­tic­kém kos­te­le Nane­be­vze­tí Pan­ny Marie cele­bro­val slav­nost­ní mši.

Tato mše pro­běh­la od 10.00 h. po zahá­je­ní obec­ní slav­nos­ti a slav­nost­ním polo­že­ní věn­ců u pomní­ku pad­lých v obou svě­to­vých vál­kách.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

20 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style