Lípa

Lípy repub­li­ky u Spo­la­ny v Nera­to­vi­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Zástup­ci měs­ta Nera­to­vi­ce a obce Libiš vysa­di­li před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu spo­leč­nos­ti Spo­la­na, tra­dič­ní­ho pet­ro­che­mic­ké­ho výrob­ce pat­ří­cí do sku­pi­ny Uni­pe­t­rol, dvě památ­né lípy na osla­vu 100. výro­čí vzni­ku samo­stat­né Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a 120. výro­čí zahá­je­ní che­mic­ké výro­by na Nera­to­vic­ku. Slav­nost­ní­ho vysa­ze­ní se zúčast­ni­li také zástup­ci fir­my, hym­nu zazpí­va­ly děti ze Základ­ní umě­lec­ké ško­ly v Nera­to­vi­cích.

Měs­to Nera­to­vi­ce se do oslav ke sté­mu výro­čí repub­li­ky zapo­ji­lo boha­tým kul­tur­ním pro­gra­mem, do kte­ré­ho pat­ří i vysa­ze­ní těch­to památ­ných lip na mís­tě, kte­ré je sou­čás­tí boha­té his­to­rie, pří­tom­nos­ti i budouc­nos­ti naše­ho měs­ta,“ uved­la Mar­ké­ta Raj­cher­to­vá, mís­tosta­rost­ka měs­ta Nera­to­vi­ce.

Obě lípy sym­bo­li­zu­jí význam­ná výro­čí naše­ho regi­o­nu. Na úze­mí naší obce jsme u pří­le­ži­tos­ti výro­čí vysa­di­li dal­ší lípy. Kon­krét­ně u ško­ly, u tělo­cvič­ny a u mateř­ské ško­ly v par­ku,“ vyjme­no­val zastu­pi­tel Libi­še Zde­něk Mráz.

 „Vysa­ze­ní dvou památ­ných lip jako při­po­mín­ky vzni­ku samo­stat­né repub­li­ky a jako při­po­mín­ky zahá­je­ní che­mic­ké výro­by v tom­to are­á­lu je vhod­né sym­bo­lic­ké spo­je­ní. Oba stro­my zde zane­cha­jí odkaz budou­cím gene­ra­cím,“ řekl Miroslav Fal­ta, mís­to­před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Spo­la­na.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style