Lípa

Lipo­vá alej repub­li­ky v Hlin­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Obec Hlin­ce vysa­di­la v roce 2018 100 nových lip u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu (zalo­že­ní Prv­ní repub­li­ky v roce 1918) s názvem “Lipo­vá alej repub­li­ky”, kte­rá nava­zu­je na krat­ší jed­no­stran­né stro­mo­řa­dí vpra­vo za obcí a na jed­no­stran­né lipo­vé stro­mo­řa­dí u nava­zu­jí­cí míst­ní komu­ni­ka­ce na východ­ním okra­ji obce. Do nové ale­je byly vysá­ze­ny Lípy malo­lis­té (Tilia cor­da­ta) a rou­bo­van­ce něko­li­ka památ­ných lip z Čes­ké repub­li­ky, čímž v pod­sta­tě vznik­la “gene­tic­ká ban­ka” náhrad­ních stro­mů (“potom­ků”) těch­to památ­ných lip (“matek”):

Lípa vel­ko­lis­tá (Tilia pla­ty­phyl­los)

  • lípa Johan­ky z Rož­mi­tá­lu pod Třemší­nem,
  • lípa ze Slou­pu v Čechách,
  • lípa z Kame­ni­ce nad Lipou,
  • Neo­ra­lo­va lípa z Chras­tic — Staré­ho Měs­ta,
  • lípa Svo­bo­dy v Šárec­kém údo­lí v Pra­ze 6 — Dej­vi­cích,

Lípa kav­kaz­ská (Tilia dasystyl­la)

  • lípa u zámec­ké­ho pivo­va­ru v Malé Ská­le,

Lípa malo­lis­tá (Tilia cor­ta­da)

  • lípa z Kně­žev­se – Stře­do­kluk (u Císař­ské ces­ty).

Výsad­bou nové obou­stran­né ale­je v dél­ce cca 750 m bylo k této komu­ni­ka­ci navrá­ce­no chy­bě­jí­cí stro­mo­řa­dí, kte­ré vhod­ným způ­so­bem oze­le­ňu­je rovi­na­tou část kra­ji­ny před východ­ním okra­jem obce Hlin­ce.

Více infor­ma­cí o “Lipo­vé ale­ji repub­li­ky” je uve­de­no na www.hlince.cz

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style