Lípa

Lípa svo­bo­dy v par­ku Ch. G. Masa­ry­ko­vé na Pra­ze 6

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V cen­t­rál­ní čás­ti par­ku Char­lot­ty Garri­gue Masa­ry­ko­vé pro­běh­la dne 31. 3. 2019 výsad­ba lípy svo­bo­dy dív­čí skaut­skou sku­pi­nou USA Girl Scouts Over­se­as — Pra­gue Tro­op 45002, za účas­ti jejich vedou­cích Katie Bar­nes & Eva How­ling, někte­rých rodi­čů a památ­ko­vé­ho dozo­ru.

Lípa (Tilia cor­da­ta ‘Win­ter Oran­ge‘, veli­kos­ti cca 3,5 m) byla vysa­ze­na v blíz­kos­ti doží­va­jí­cí­ho smr­ku (Picea pun­gens ‘Glau­ca‘), v mís­tě někdej­ší­ho okras­né­ho hlo­hu (dle inven­ta­ri­za­ce Ing. Novot­né­ho z roku 1969).

Výsad­ba lípy svo­bo­dy v par­ku Char­lot­ty Garri­gue Masa­ry­ko­vé ame­ric­kou sku­pi­nou skau­tek síd­lí­cích na Pra­ze 6, má kro­mě téma­tu svo­bod­né repub­li­ky i význam­nou sym­bo­li­ku pro­po­je­ní ame­ric­ké svo­bo­dy a nově vznik­lé­ho stá­tu v posta­vě význam­né ženy, prv­ní dámy repub­li­ky, jejíž jmé­no park nese.

Infor­ma­ce o lípě svo­bo­dy, její sym­bo­li­ce a datu výsad­by byla umís­tě­na na jehlan­co­vi­tý kámen ved­le stro­mu.

Loka­li­za­ce zamýš­le­né výsad­by lípy svo­bo­dy byla zvo­le­na s ohle­dem na význam mís­ta (a názvu par­ku) pro dotče­nou skaut­skou sku­pi­nu, ale i na vhod­nost dopl­ně­ní dře­vin do této čás­ti par­ku.

Pový­sad­bo­vá péče (zejmé­na záliv­ka) by měla spo­čí­vat nejen na bed­rech mla­dých skau­tek, ale ape­lu­je­me též na odbor život­ní­ho pro­stře­dí, aby byl strom zahr­nut do sezna­mu dře­vin vyža­du­jí­cích zvý­še­nou (roz­vo­jo­vou) péči.

Rok výsad­by

2019

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style