Lípa

Lípa svo­bo­dy v Jestřa­bí

0 / 5

Lípa svo­bo­dy zasa­ze­na dne 8. lis­to­pa­du 1918. Sil­ný vítr lípu svo­bo­dy nalo­mil dne 13. led­na 1993, dne 14. led­na 1993 muse­la být z bez­peč­nost­ních důvo­dů ská­ce­na. Na jejím mís­tě byla na jaře 1993 vysa­ze­na nová lípa.

Umís­tě­ní: na návsi před kap­lí, kde dodnes sto­jí dvě lípy, Lípa svo­bo­dy stá­la při pohle­du od sil­ni­ce vle­vo od kap­le.

Při osla­vách zro­ze­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky dne 8. lis­to­pa­du 1918 byla na návsi, ved­le teh­dy ješ­tě dře­vě­né zvo­ni­ce, zasa­ze­na „lípa svo­bo­dy“. Před zapo­če­tím stav­by kap­le v roce 1922 byla lípa pře­sa­ze­na o 6 met­rů blí­že k sil­ni­ci, aby nepře­ká­že­la stav­bě. Při svě­ce­ní kap­le v srpnu 1927 byla zasa­ze­na dru­há lípa tzv. „pamět­ní“, kte­rá při pohle­du od sil­ni­ce sto­jí po pra­vé stra­ně kap­le. Dne 13. led­na 1993 – pou­ze něko­lik dnů po záni­ku spo­leč­né­ho stá­tu Čechů a Slo­vá­ků – byl sil­ní vítr, kte­rý lípu nalo­mil. Lípa se nahnu­la smě­rem na východ ke kří­ži a ohro­žo­va­la své oko­lí. Násle­du­jí­cí­ho dne bylo nut­né lípu ská­cet. A tak „lípa svo­bo­dy“ a Čes­ko­slo­ven­ská repub­li­ka spo­leč­ně skon­či­ly po 75 letech svůj život. Na jejím mís­tě zasa­dil na jaře 1993 Ing. Pavel Šuráň čp. 81 jako náhra­du novou lípu.

Rok výsad­by

1918

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Rok měře­ní

Nezjištěno

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style