Lípa

Lípa repub­li­ky ve Vše­mi­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Jubi­lej­ní lípa byla vysa­ze­na před kos­te­lem Sv.JanaNepomuckého ve Vše­mi­ně (okr.Zlín) dne 28.10.2018 při pří­le­ži­tos­ti oslav 100.výročí vzni­ku ČSR. Zasa­ze­ní pro­běh­lo v rám­ci oslav, do kte­rých byla zapo­je­na celá obec. Obec Vše­mi­na se zájmo­vý­mi slož­ka­mi (SDH, KRPŠ, mys­li­vec­ké sdru­že­ní, oddí­ly TJ sokol, Hoke­jis­té, ČČK), s kape­lou Vše­miňan­ka, ZŠ a MŠ Vše­mi­na a far­nos­tí Vše­mi­na, spo­ji­la své síly a uspo­řá­da­la pro všech­ny obča­ny, rodá­ky a rodi­če s dět­mi slav­nost­ní pro­gram.

Po slav­nost­ním prů­vo­du od obec­ní­ho úřa­du s pra­po­ry byly za zvu­ků zvo­nů polo­že­ny věn­ce u památ­ní­ku obě­tí 1.sv.války a památ­ní­ku obě­tí 2.sv.války u vše­min­ské­ho kos­te­la. Násle­do­va­la děkov­ná boho­služ­ba a TeDe­um v kos­te­le Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho s pro­mluvou P. Fran­tiš­ka Kubě­ny SJ, kde byly sta­ros­tou obce Ing. Roma­nem Matušů vzpo­me­nu­ty v rám­ci 100 leté his­to­rie obce i jmé­na pěti vše­min­ských legi­o­ná­řů, na kte­ré je obec prá­vem hrdá. Sou­čás­tí boho­služ­by bylo i kul­tur­ní pásmo dětí ZŠ a MŠ Vše­mi­na. Po skon­če­né boho­služ­bě pak před kos­te­lem zazně­la stát­ní hym­na a za zvu­ku zvo­nů a kano­ná­dy byla sym­bo­lic­ky zasa­ze­na jubi­lej­ní lípa. Stav teré­nu ovšem nedo­vo­lil vydat se na obno­ve­né tábo­řiš­tě „U tří lipek“, kte­ré dosta­lo v rám­ci pří­prav toho­to výro­čí nákla­dem obce výsad­bu nových lip a bude tak slou­žit zno­vu jako mís­to setká­vá­ní dětí a rodi­čů při dra­ki­á­dě a jiných akcích ško­ly.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

10 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style