Lípa

Lípa repub­li­ky ve Vše­mi­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Jubi­lej­ní lípa byla vysa­ze­na před kos­te­lem Sv.JanaNepomuckého ve Vše­mi­ně (okr.Zlín) dne 28.10.2018 při pří­le­ži­tos­ti oslav 100.výročí vzni­ku ČSR. Zasa­ze­ní pro­běh­lo v rám­ci oslav, do kte­rých byla zapo­je­na celá obec. Obec Vše­mi­na se zájmo­vý­mi slož­ka­mi (SDH, KRPŠ, mys­li­vec­ké sdru­že­ní, oddí­ly TJ sokol, Hoke­jis­té, ČČK), s kape­lou Vše­miňan­ka, ZŠ a MŠ Vše­mi­na a far­nos­tí Vše­mi­na, spo­ji­la své síly a uspo­řá­da­la pro všech­ny obča­ny, rodá­ky a rodi­če s dět­mi slav­nost­ní pro­gram.

Po slav­nost­ním prů­vo­du od obec­ní­ho úřa­du s pra­po­ry byly za zvu­ků zvo­nů polo­že­ny věn­ce u památ­ní­ku obě­tí 1.sv.války a památ­ní­ku obě­tí 2.sv.války u vše­min­ské­ho kos­te­la. Násle­do­va­la děkov­ná boho­služ­ba a TeDe­um v kos­te­le Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho s pro­mluvou P. Fran­tiš­ka Kubě­ny SJ, kde byly sta­ros­tou obce Ing. Roma­nem Matušů vzpo­me­nu­ty v rám­ci 100 leté his­to­rie obce i jmé­na pěti vše­min­ských legi­o­ná­řů, na kte­ré je obec prá­vem hrdá. Sou­čás­tí boho­služ­by bylo i kul­tur­ní pásmo dětí ZŠ a MŠ Vše­mi­na. Po skon­če­né boho­služ­bě pak před kos­te­lem zazně­la stát­ní hym­na a za zvu­ku zvo­nů a kano­ná­dy byla sym­bo­lic­ky zasa­ze­na jubi­lej­ní lípa. Stav teré­nu ovšem nedo­vo­lil vydat se na obno­ve­né tábo­řiš­tě „U tří lipek“, kte­ré dosta­lo v rám­ci pří­prav toho­to výro­čí nákla­dem obce výsad­bu nových lip a bude tak slou­žit zno­vu jako mís­to setká­vá­ní dětí a rodi­čů při dra­ki­á­dě a jiných akcích ško­ly.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

10 cm

Rok měře­ní

2018

 • Tory

  Reply
  Rating: TA / 5
  Klady

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The overall glance of your website is magnificent, as well as the content! You can see similar here dobry sklep

  Zápory

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The overall glance of your website is magnificent, as well as the content! You can see similar here dobry sklep

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style