Lípa

Lípa repub­li­ky ve Velesla­ví­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Zástup­ci rad­ni­ce a obča­nů Pra­hy 6 slav­nost­ně odha­li­li v pátek 14. září  2018 v pra­vé poled­ne před Pla­za cen­t­rem AFI ve Velesla­ví­ně Strom repub­li­ky Pra­hy 6, a to v rám­ci oslav 100. výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.
Mla­dá lípa zapus­ti­la koře­ny ve Velesla­ví­ně, nově vzni­ka­jí­cím sub­cen­t­ru Pra­hy 6. Je lemo­va­ná obry­sem čes­kých hra­nic. 14. září má totiž pro čes­kou stát­nost hned dvo­jí význam – dnes je to přes­ně 81 let od smr­ti prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta T. G. Masa­ry­ka a záro­veň 132 let od naro­ze­ní jeho syna, diplo­ma­ta a minis­t­ra zahra­ni­čí Jana Masa­ry­ka.
Aby lípa nes­la odkaz i dal­ším gene­ra­cím, byla k jejím koře­nům ulo­že­na kovo­vá schrán­ka, do kte­ré mís­tosta­rost­ka Eva Smut­ná vlo­ži­la dopi­sy žáků základ­ních škol Pra­hy 6, výtis­ky časo­pi­sů vychá­ze­jí­cích na Pra­ze 6, kalen­dář vyda­ný měst­skou čás­tí k letoš­ní­mu výro­čí nebo fla­sh disk s foto­gra­fie­mi zob­ra­zu­jí­cí prů­řez letoš­ním rokem a dal­ší­mi elek­tro­nic­ký­mi doku­men­ty. Své vzka­zy vlo­ži­li také zástup­ci vete­rá­nů, skau­tů a obča­nů.

Stro­mu při odha­le­ní požeh­nal svě­ce­nou vodou otec Mat­úš Koci­án, kte­rý při­po­mněl sym­bo­li­ku stro­mu jako dár­ce živo­ta, kte­rý se vypo­řá­dá­vá s úska­lí­mi, posky­tu­je pří­stře­ší dal­ším dru­hům a záro­veň při­po­mí­ná duchov­ní koře­ny této země, jejichž obra­nu stře­ží a pro úspěš­ný roz­voj repub­li­ky hájí rov­něž pří­tom­ný zástup­ce náčel­ní­ka Gene­rál­ní­ho štá­bu Armá­dy ČR gene­rál­ma­jor Jaro­slav Koci­án, kte­rý pou­ká­zal na vojá­ky jako pilíř stát­nos­ti v dobách míru i těž­kos­tí a věno­val do schrán­ky lipo­vou rato­lest ze své bri­ga­dýr­ky.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style