Lípa

Lípa repub­li­ky v Jež­ko­vě par­ku Újez­du nad Lesy

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dne 28.10. 1968 byla v uli­ci V Záti­ší, nyní Kle­šic­ké, v Újezdě nad Lesy, dnes Pra­ze 9 — Újezdě nad Lesy, vysa­ze­na lípa srd­či­tá jako maxi­mál­ně dese­ti­le­tý stro­mek pře­sa­ze­ný z lipo­vé houš­ti­ny v Klá­no­vic­kém lese (Vidr­hol­ci) újezd­ským obča­nem, skau­tem a ochrán­cem pří­ro­dy panem Mirosla­vem Jež­kem za skrom­né­ho při­spě­ní jeho teh­dy šes­ti­le­té­ho syna Pet­ra. Lípa byla vysa­ze­na na zákla­dě teh­dej­ších veřej­ných výzev jako výraz národ­ně soci­ál­ní­ho ide­á­lu a byla ihned po zasa­ze­ní ozdo­be­na pentle­mi v čes­ko­slo­ven­ské tri­ko­lo­ře. Lípa je dnes již jeden z nej­mo­hut­něj­ších stro­mů v Jež­ko­vě par­ku, kte­rý byl násled­ně panem Mirosla­vem Jež­kem navr­žen a zalo­žen za finanč­ní pomo­ci MNV Újezd nad Lesy. Lípa je dnes ve vel­mi dob­rém sta­vu, nepro­sy­chá a v zápo­ji s okol­ní­mi dře­vi­na­mi vyka­zu­je setr­va­lou vita­li­tu. Její polo­ha je upro­střed sever­ní­ho okra­je Jež­ko­va par­ku v uli­ci Kle­šic­ké cca 3 m od odvod­ňo­va­ní strou­hy.
Lípa byla v roce 2018 zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy, umís­tě­né na www.prazskestromy.cz.

Rok výsad­by

1968

Obvod kme­ne (v cm)

206 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style